سبک زندگی سازی برنامه‌های رادیویی: پاسخ‌گویی به نیازهای روزمرة مخاطبان در عصر مدرن /نوشتة :دکتر عبدالحسین کلانتری، حسین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله پرداختن به رادیو به منزلة یک رسانة سبک زندگی است. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که تخصصی‌سازی ایستگاه‌ها و برنامه‌های آن‌ها را واکنشی مناسب به ریزش فزایندة مخاطبان رادیو قلمداد می‌کند، در رسانه‌های سبک زندگی، «عادی سازی» محتوای برنامه‌ها به عنوان شیوه‌ای مناسب برای برآورده ساختن نیازهای روزمرة مخاطبان ـ به مثابه مصرف‌کنندگان ـ مورد تأکید قرار می‌گیرد. بنابراین، «هم‌زیستی» رادیو با رسانه‌های دیگر (تلفن همراه، ضبط و پخش همراه و همانند این‌ها) که تحرک‌پذیری بیشتر رادیو را فراهم آورده است، از یک سو و نیز نیازمندی افراد به برنامه‌ها و اطلاعاتی که امکان تطابق آن‌ها را با آهنگ شتابان زندگی مدرن فراهم آورد، از سوی دیگر، ضرورت تخصص‌زدایی از برنامه‌ها را الزامی می‌کند. بنابراین، «ویترینی کردن» برنامه‌ها، تلقی برنامه‌ها به مثابه کالاهای مصرفی، می تواند راهکاری مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزمرة افراد و در نتیجه، جلب مخاطبان عادی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Lifestylization” of Radio programs: Meet the Veryday Needs of Audiences in Modern Era

چکیده [English]

 
The main goal of the paper is to consider radio as a Lifestyel medium. On the other hand, against the Perspective looking  for specializing  of radio stations and programs as a response to  audiences decrease, here the emphasis is on “ordineri-zation” of programs’ content  to meet the needs of audiences. So “coexistence”  of radio with other media like cell phone, MP3 players and so on, which resulted to radio to be more mobile,in the one hand, and necessity of people to access information for adapting themselves to rapid tune of life, on the other hand, necessarily make us  to de-specalize of programs. Also, “Vitrinization” of radio contents,considering programs as consumer goods, could be an appropriate way to meet the needs of contemporary radio audiences and absorbing new audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rdio
  • lifestyle
  • lifestyel medium
  • radio audiences
  • ordinerization
  • vitrineri-zation