سبک زندگی سازی برنامه‌های رادیویی: پاسخ‌گویی به نیازهای روزمرة مخاطبان در عصر مدرن /نوشتة :دکتر عبدالحسین کلانتری، حسین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله پرداختن به رادیو به منزلة یک رسانة سبک زندگی است. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که تخصصی‌سازی ایستگاه‌ها و برنامه‌های آن‌ها را واکنشی مناسب به ریزش فزایندة مخاطبان رادیو قلمداد می‌کند، در رسانه‌های سبک زندگی، «عادی سازی» محتوای برنامه‌ها به عنوان شیوه‌ای مناسب برای برآورده ساختن نیازهای روزمرة مخاطبان ـ به مثابه مصرف‌کنندگان ـ مورد تأکید قرار می‌گیرد. بنابراین، «هم‌زیستی» رادیو با رسانه‌های دیگر (تلفن همراه، ضبط و پخش همراه و همانند این‌ها) که تحرک‌پذیری بیشتر رادیو را فراهم آورده است، از یک سو و نیز نیازمندی افراد به برنامه‌ها و اطلاعاتی که امکان تطابق آن‌ها را با آهنگ شتابان زندگی مدرن فراهم آورد، از سوی دیگر، ضرورت تخصص‌زدایی از برنامه‌ها را الزامی می‌کند. بنابراین، «ویترینی کردن» برنامه‌ها، تلقی برنامه‌ها به مثابه کالاهای مصرفی، می تواند راهکاری مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزمرة افراد و در نتیجه، جلب مخاطبان عادی باشد.
 

کلیدواژه‌ها