بایسته‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی /نوشته : حید خاشعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سیاست‌گذاری رسانه‌ای آمیزه‌ای از تجربیات گذشته، مصلحت عامه جامعه و آینده‌نگاری رسانه‌ای است. سیاست‌گذار رسانه‌ای باید به چگونگی و قابلیت اجرا و عملیاتی شدن یک سیاست در جامعه نیز توجه داشته باشد. از آنجا که سیاست‌های رسانه‌ای در بستر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا می کنند، در نظر گرفتن مختصات فکری، معرفتی و همچنین، ویژگی‌های روان اجتماعی هر عصر و هر نسلی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای بسیار اهمیت دارد. توجه به نسل‌ها و تجربیات فرهنگی و اجتماعی خاصی که دارند، برای سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران رسانه‌ای بسیار حائز اهمیت است.  توجهات نسلی در سیاست‌گذاری در واقع، مدنظر قرار دادن مقتضیات زمانی و دوره‌ای است.
مقالة حاضر با روش تحلیل منطقی به گونه‌شناسی نسل‌های مختلف حیات اجتماعی ایرانیان به پنج نسل (از 1300 تا 1400 ش). به تحلیل انواع شکاف‌های ساختاری، نگرشی و رفتاری نسل‌های مختلف در هر یک از مقولات سپهر فرهنگی و رسانه‌ای پرداخته است. چارچوب تحلیل حاضر به سیاست‌گذاران رسانه‌ای کشور کمک خواهد کرد تا مقتضیات تاریخی، فکری و معرفتی هر دوره را در تولید محتوا و توزیع رسانه‌ای مدنظر قرار دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Occasions in Islamic public Media policy Setting

چکیده [English]

Media Policy Making Contains past experients, public good and Media future design, Media policy making must attend to act ability and operationalizing a policy in society while the media policies are defined in the field of history, cultural and Social. Therefore attending to the epistemological and Intelectual characteristics and also social psychology is significant.
Attentions to the generations and its Cultural and social exprniments is more important for policy makers. In fact Generation attentions in policy making is a historical view  to policy making subjects and also paying attention to social gap is regarding to term and time conditions.
This article with logical analysis methodotogy in typology Iranian social lifes to 5 periods generation have analyzed different typen of attitudinal gaps with holding media and cultural sphere. Present Analytical framework wiu help media policy makers to be care a bout historical, Epistemological and Intelectual condition for Media productions and Media disturbution in own time

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Media and Cultural sphere
  • Social gap
  • visual Media
  • Audio Media
  • Letter Media