اخلاق رسانه و حریم خصوصی؛ رویکردی اسلامی /نوشتة: احمدرضا شاه‌علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی دو مفهوم تجاوز حداقلی و حداکثری رسانه‌ها به حریم خصوصی، تلاش می‌شود تا این مسئله مشخص شود که تعریف و ماهیت تجاوز یک رسانه به حریم خصوصی مخاطب چیست؟ به همین منظور در گام اول معانی لغوی و اصطلاحی واژة اخلاق، رسانه و اخلاق رسانه، تشریح می‌گردد و سپس، تاریخچه و تعریف حریم خصوصی بررسی می‌شود. در همین راستا دو تعریف مفهومی و مصداقی از حریم خصوصی بیان می‌شود. در ادامه به تفصیل سابقة حریم خصوصی در اسلام براساس آیات قرآن، احادث و روایات تبیین می‌گردد و بر همین اساس، به هشت نوع ممنوعیت در ارتباط با حریم خصوصی اشاره می‌شود. پس از بیان این تعاریف گونه‌های تجاوز رسانه‌های امروزی به حریم خصوصی مردم در چهار بخش طبقه‌بندی می‌گردد و در نهایت، براساس دستورالعمل‌های شرع مقدس و قوانین حقوقی استنباط شده از آن، رسانه‌ها و به‌ویژه رسانة ملی ملزم به حفظ حریم خصوصی مردم، هم به مفهوم حداقلی و هم حداکثری، می‌شود

کلیدواژه‌ها