اخلاق رسانه و حریم خصوصی؛ رویکردی اسلامی /نوشتة: احمدرضا شاه‌علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی دو مفهوم تجاوز حداقلی و حداکثری رسانه‌ها به حریم خصوصی، تلاش می‌شود تا این مسئله مشخص شود که تعریف و ماهیت تجاوز یک رسانه به حریم خصوصی مخاطب چیست؟ به همین منظور در گام اول معانی لغوی و اصطلاحی واژة اخلاق، رسانه و اخلاق رسانه، تشریح می‌گردد و سپس، تاریخچه و تعریف حریم خصوصی بررسی می‌شود. در همین راستا دو تعریف مفهومی و مصداقی از حریم خصوصی بیان می‌شود. در ادامه به تفصیل سابقة حریم خصوصی در اسلام براساس آیات قرآن، احادث و روایات تبیین می‌گردد و بر همین اساس، به هشت نوع ممنوعیت در ارتباط با حریم خصوصی اشاره می‌شود. پس از بیان این تعاریف گونه‌های تجاوز رسانه‌های امروزی به حریم خصوصی مردم در چهار بخش طبقه‌بندی می‌گردد و در نهایت، براساس دستورالعمل‌های شرع مقدس و قوانین حقوقی استنباط شده از آن، رسانه‌ها و به‌ویژه رسانة ملی ملزم به حفظ حریم خصوصی مردم، هم به مفهوم حداقلی و هم حداکثری، می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media ethics and privacy, an Islamic approach Ahmad Reza Shah Ali

چکیده [English]

Given the two concept of minimal and maximal violation of privacy by media, definition and nature of this violation is presented at this article. Therefore, at the first step, lexical and term meaning of ethics, media and media ethics are explained. Then, history and definition of privacy is stated. To do so, two internal and external definitions of privacy are expressed. After that, the history of privacy in Islam is reiterated in detail based on Quran, Hadith and prophetic narratives. According to those procedures, eight different privacy violation prohibitions are enumerated. After that, current types of privacy violation by media are categorized at four parts. Finally, all media and specially IRIB are considered committed to observe personal privacy based on lexical and term definitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Media
  • Media Ethics
  • Islam
  • Privacy