اسلام هراسی در اروپا؛ بررسی موردی فلم «فتنه» /نوشتة : حسینعلی افخمی، محمد نیک‌ملکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اسلام هراسی طرح هدفمندی است که توسط دولت‌های غربی برای مقابله با رشد فزایندة گرایش به دین اسلام و بیداری اسلامی در غرب به ویژه در اروپا با منصف کردن اسلام به تروریسم و ... و بازنمایی دین اسلام به عنوان تهدیدی جدی برای جهان غرب و ادیان دیگر پس از 11 سپتامبر تاکنون در ابعاد شیعه هراسی و ایران هراسی با بهره‌گیری از رسانه‌های خبری دنبال می شود. در مقاله حار ضمن بررسی اجمالی مراحل اسلام هراسی و اشاره به برخی از آثار رسانه‌ای، موضع گیری‌ها، اقدامات مقامات و دولت‌های اروپایی در این خصوص، همچنین با پرداخت به بازنمایی اسلام در رسانه‌های اروپایی با اشاره به نتایج تحقیقی دربارة برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ای.آر.دی (ARD) و زد.دی.الف (ZDF) آلمان، در نهایت به تحلیل و نقد فیلم «فتنه» ساختة گریت و ایلدرز در زمینة اسلام هراسی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها