شرق‌شناسی هگلی و سیاست رسانه‌ای مبتنی بر اسلام هراسی /نوشتة : مجید توسلی رکن‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شرق‌شناسی گفتمان مسلطی است که بر اساس مناسباتی غیریت‌آفرین، و در چارچوب مطالعات دانشگاهی و عموماً در حوزه‌های تاریخ، انسان شناسی، جامعه شناسی و ادبیات، تصویری از شرق متناسب با انگاره‌ها و چشم داشت‌های غرب ارائه می‌کند. این گفتمان، سیاست‌های رسانه‌ای خاص خود را نیز تولید کرده و می‌کند. خاستگاه این گفتمان برخی از خطوط فکر فلسفی مدرن است و به ویژه هگل را می‌توان در این زمینه مهم دانست. شرق‌شناسی در سدة بیستم نیز به اجمال، بر نبادی هگلی به جهارن بیرون از غرب می‌نگرد. از دید هگل شرقیان نمی‌دانند که روح انسان به طور کلی آزاد است و چون این را نمی دانند، خود نیز آزاد نیستند. چنین نگرشی در عصر اطلاعات نیز بیش و کم بر ذهنیت متفکران غربی حاکم است و بر این پایه، در دهه‌های اخیر و به‌ویژه پس از رخداد انقلاب اسلامی در ایران، اسلام را به منزله غیریتی خطرآفرین و آزادی ستیز معرفی می‌کنند. راهبردهای رسانه‌ای غرب امروز بر اساس چنین نگرشی، نوعی اسلام هراسی را ایجاد، تقویت و ترویج کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hegelian Orientalism and Media Politics Based on Islamophobia

چکیده [English]

Orielantalism is a dominated discourse which is based upon an image of “others” from eastern societies in accordance with western assumptions and expectations in the academic studies framework in history, anthropology, sociology and literature . This discourse has also produced its own media-politics too. The origin of this discourse is certain lines of thoughts of modern philosophy specially that of Hegel. In twentieth century Orientalism also looks at the outside world based on Hegelian foundation. According to Hegel the people in eastern societies doesn’t know the fact that fact that Human soul is absolutely free and since they doesn’t know this fact they are not free.
Such a view more or less is dominated on the mentality of western thinkers and this is why they see Islam an “OTHER” and a threat towards freedom. The western strategies on media nowadays are formed based on such a view created and enhanced Islamophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalism
  • Christianity
  • Islamophobia
  • Western-Oriented
  • Hegelian Philosophy of History
  • Media Strategy