اسلام هراسی در رسانه‌های غربی؛ مطالعه موردی روزنامه تایمز چاپ لندن /نوشتة : محمدحسن خانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه‌های اخیر رویارویی غرب با اسلام، هم از حیث ابعاد و هم از حیث ابزار، وارد مرحلة جدید شده است. رسانه یکی از ابزارهای مهم و اثرگذار مورد استفادة غرب در مواجهه با جهان اسلام بوده است. ارائة چهره‌ای خشن، تاریک و ارتجاعی از اسلام و آ»وزه‌های آن در کنار ارائه تصویری غیرواقعی، عقب مانده، منفی، ترسناک و واپس‌گرا از جوامع اسلامی، مهم‌ترین کارکرد رسانه‌های غربی در چارچوب طرح اسلام هراسی بوده است. مقالة حاضر بر آن است تا در یک مطالعة موردی، خط مشی و عملکرد روزنامة تایمز لندن در ترویج اسلام هراسی را بررسی کند و با تحلیل محتوای مطالب مندرج در شماره‌های مختلف این روزنامه، تدبیرها و راهکارهای مورد استفادة آن را در قالب خبر، مصاحبه و تحلیل‌های ارائه شده تجزیه و تحلیل کند

کلیدواژه‌ها