دو چهره اسلام هراسی؛ سلبی و ایجابی در تبلیغات غرب /نوشتة :اصغر افتخاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر جه پروژه اسلام هراسی بیشتر با راهبرد دیگر پنداری غرب ضد اسلام شناسانده می‌شود که واقعیتی انکارناپذیر است، این پرسش که چرا غرب در تبلیغ این دیدگاه، علی‌رغم سستی مبانی عقلی آن، از توفیق نسبی برخوردار است، پرسش مهمی است که از منظر راهبردی پرداختن به آن برای بازیگران مسلمان اهمیت دارد. این مقاله با استفاده از الگوی «برچسب» (که در چارچوب نظریة تصویرسازی تعریف می‌شود)  تلاش می‌کند به این سؤال پاسخ دهد. نتیجة دپژوهش حکایت از آن دارد که اسلام هراسی دارای دو چهرة متفاوت اما مکمل هم است؛ اول، چهرة بیرونی (سلبی) و دوم چهرة درونی (ایجابی). عامل توفیقی نسبی اسلام هراسی سلبی، پدیدار شدن گونة ایجابی آن در گسترة جهان اسلام است که زمینه و مؤیدات لازم را به عاملان اسلام هراسی سلبی برای مستندسازی دعاوی خویش ضداسلام و جهان اسلام ارائه کرده است. به عبارت دیگر، دلیل توفیق نسبی پروژه اسلام هراسی سلبی، تکوین اسلام هراسی ایجابی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Faces of Islamophobia (Negative and Positive) in Western Propaganda

چکیده [English]

Although the project of Islamophobia is mainly known by the practice of other-making of the west against Islamic World, yet the main unanswered questions here is why this perspective, in spite of its shaky rational foundation has been restively successful.
This article is an attempt to answer this question using a pattern which is defined in the framework of image-making theory. The findings of this research implies that Islamophobia has two different but complementary faces. The first one is the external one which is negative and the other one is the internal one which is positive. This article agues that the main reason for the success of negative Islamophobia is the formation of positive version of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Islamophobia
  • West. Islamic World
  • Image-Making