اسلام هراسی در رسانه‌های غربی؛ مطالعه موردی رسانه‌های بریتانیا /نوشتة :جلال درخشه، سیدّ محمدمهدی حسینی فائق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اسلام هراسی معضلی است که در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است و رسانه‌ها به عنوان ابزاری در جهت گسترش امواج اسلام هراسی توسط قدرت‌های غربی به کار گرفته می‌شوند. باید توجه داشت این استفادة ابزاری از رسانه‌ها توسط صاحبان قدرت، مبتنی بر نظریة توهم توطئه نیست، به طوری که خود نظریه‌های غربی هم به این مطلب اذعان دارند. براساس تحقیقات به عمل آمده، رسانه‌های بریتانیا با هوشمندی خاصی در پی تقویت گرایش‌های اسلام هراسانه در جامعة خود هستند و در این راه، از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که با گذشت زمان حجم فعالیت آنها ضداسلام و مسلمانان افزایش یافته و حضور اندک و ضعیف مسلمانان در بخش رسانه‌ای بریتانیا در گسترش سریع و قدرتمند امواج اسلام ستیزانه کمک کرده است. مقاله حاضر بر آن است ضمن توضیح مقولة «اسلام هراسی» این موضوع را در رسانه‌های برتیانیا به طور خاص بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamophobia in Western Media; A Case Study of British Media

چکیده [English]

Islamophobia is a problem with different Political, Social and cultural dimensions. Some western powers are using media as means by which they can spread the waves of Islamophobia. It is worth noting that this instrumental usage of media by those who hold power in the west is not just a matter of conspiracy theory since many western theories also accept this fact. According to some researches done in this area, British media are enhancing the tendencies stems from Islamophobia in their society. In doing this they take advantage of many tools and throughout the time the level of their anti-Islam and anti-Muslim activities are increasing. The weak presence of Muslims in the media sector in Britain has helped the fast and powerful growing of Islamophobia waves in this country. This article is trying to explain this issue in British media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamophobia
  • Muslims
  • Western Media
  • Britain