اسلام هراسی در رسانه‌های غربی؛ مطالعه موردی رسانه‌های بریتانیا /نوشتة :جلال درخشه، سیدّ محمدمهدی حسینی فائق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اسلام هراسی معضلی است که در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است و رسانه‌ها به عنوان ابزاری در جهت گسترش امواج اسلام هراسی توسط قدرت‌های غربی به کار گرفته می‌شوند. باید توجه داشت این استفادة ابزاری از رسانه‌ها توسط صاحبان قدرت، مبتنی بر نظریة توهم توطئه نیست، به طوری که خود نظریه‌های غربی هم به این مطلب اذعان دارند. براساس تحقیقات به عمل آمده، رسانه‌های بریتانیا با هوشمندی خاصی در پی تقویت گرایش‌های اسلام هراسانه در جامعة خود هستند و در این راه، از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که با گذشت زمان حجم فعالیت آنها ضداسلام و مسلمانان افزایش یافته و حضور اندک و ضعیف مسلمانان در بخش رسانه‌ای بریتانیا در گسترش سریع و قدرتمند امواج اسلام ستیزانه کمک کرده است. مقاله حاضر بر آن است ضمن توضیح مقولة «اسلام هراسی» این موضوع را در رسانه‌های برتیانیا به طور خاص بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها