امنیت نرم و چهرة ژانوسی رسانه‌ها /نوشتة :مهسا ماه‌پیشانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با پایان یافتن رویارویی ایدئولوژیک میان دو اردوگاه متعارض شرق و غرب پس از پایان جنگ سرد، و اهمیت یافتن تضادهای هویتی و فرهنگی به همراه کاربرد بیشتر جنگ نرم پس از 11 سپتامبر 2001 در منطق امپریالیستی ایالات متحده آمریکا برای مقابله با جهان اسلام، مفاهیم امنیت ملی نیز تغییرات مهمی پیدا کرد. بنابراین، از این پس تأکید بر افزایش قدرت فرهنگی و هویتی به عنوان مبنای اساسی برای قدرت ملی و پیروزی در جبهة ” جنگ نرم“  مطرح شد. در این میان سرمایة اجتماعی نقش بسیار مهمی در افزایش «قدرت نرم» یک کشور بازی می‌کند. ایران نیز امروزه به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی،  امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقة خاورمیانه و سرزمین مرکزی نظام بین‌الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده که از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت با آن مقابله کرد بلکه تنها راه مقابله با نظام جمهور اسلامی پی‌گیری سازوکارهای جنگ نرم است. در این میان رژیم صهیونیستی و آمریکا با ترکیبی از مکانیسم‌های جنگ نرم و رویکردهای تقابل گرایانه سعی در مقابله با ایران از طریق تفرقه‌افکنی و شکل دادن به نافرمانی مدنی و انزوای بین‌المللی کشورمان از طریق به‌کارگیری روش‌های متفاوت و از جمله استفاده از رسانه‌ها دارند. بنابراین از آنجایی که رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در افزایش مشارکت، اسنجام، اعتماد و وفاداری ملی به دولت و به تبع آن افزایش مشروعیت سیاسی دارند، می‌توانند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی افزایش قدرت نرم و تولید ” امنیت نرم“ برای مقابله با تهدیدات جنگ نرم مورد توجه قرار بگیرد. در مقالة حاضر تلاش می‌شود تأثیر رسانه‌ها بر افزایش قدرت نرم و به تبع آن تولید امنیت نرم مورد بررسی قرار بگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Security and the Janus Face of Media

چکیده [English]

With the ideological confrontation between the two conflicting Eastern and Western camps coming to an end after the end of the Cold War, and the importance gained by identity and cultural conflicts together with further employment of the soft warfare after September 11, 2001, in the imperialist logic of the United States and for confrontation with the world of Islam, the national security concepts have undergone important changes. Therefore, since then emphasis was made for increasing the cultural and identity power as a basis for national power and victory in the “soft warfare” front. In this context, social capital plays a very important role in increasing the “soft power” of a country. Iran today has also been turned into an unprecedented power in terms of the territorial span, number of population, quality of manpower, military facilities, rich natural resources and superior geographic location in the Middle East region and the central territory of the international system which, in view of the political experts of Western countries and the Zionist regime can no longer be confronted with a military strike or hard war, but rather the only way to confront the Islamic Republic system is to  follow the mechanisms of the soft warfare. Meanwhile, the Zionist regime and the US with a combination of the soft warfare and the opposing approaches seek to confront Iran through discord and development of civil disobedience and international isolation of our country through application of different methods, including the use of the media. Therefore, since the media play a very important role in increasing participation, solidarity, trust and national loyalty to the government and consequently increased political legitimacy, they can be considered as one of the basic components for increasing the soft power and producing “soft security” to confront soft warfare threats. The present paper tries to examine the influence of the media on increasing the soft power and, consequently, on producing the soft security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft security
  • soft power
  • soft warfare
  • social capital
  • political sensitivity