جُستاری پیرامون جنگ نرم در آیات و روایات /نوشتة: حامد صادقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ نرم را استفادة طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن به شیوه‌هایی که موجب پیشرفت مقاصد می‌شود، تعریف کرده‌اند. پیشینة جنگ نرم همزمان با خلقت بشر و جریان ابلیس و آدم است. در بخش اول مقالة حاضر به دلایل و زمینه‌های جنگ نرم، تاکتیک‌های جنگ نرم و ابزارهای آن پرداخته شده است. هدف غایی جنگ نرم تصرف قلوب و اذهان جامعة هدف و در نهایت استعمار فرا نو است. در بخش دوم مقاله، بحث اسلام و جنگ نرم به‌طور ویژه و تفصیلی مد نظر قرار گرفته است. هر چند در ادبیات اسلامی لفظ و اصطلاحی معادل جنگ نرم وجود ندارد اما از تعالیم و دستورات اسلامی می‌توان توجه دین اسلام را به این مقوله دریافت؛ تعالیم اسلام دربارة جنگ نرم را می‌توان در دو حیطة دفاع نرم و جهاد نرم مورد دقت قرار داد. در بحث دفاع در مقابل تجاوز نرم دشمن، اصول مستنبط اسلامی بیان شده است. در مبحث جهاد نرم نیز اسلام به عنوان پیشگام مبارزة نرم با استکبار و طاغوت، روش‌ها و تاکتیک هایی (غیر از تاکتیک‌های استکبار) را مد نظر دارد. عمده برنامه‌های اسلام در جهاد نرم معطوف به سطح میانی جامعه است و دیپلماسی عمومی و سخن با افکار عمومی، مد نظر شریعت اسلامی است. هدف اسلامی در مواجهة نرم (جهاد نرم) دعوت و هدایت تمامی مردم ا ست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Soft Warfare in Verses and Narrations

چکیده [English]

usseThe soft warfare has been defined as the designed use of propaganda and its related tools for influence into the enemy’s intellectual coordinates by resorting to methods which results in the progress of the targets. The background of the soft warfare is simultaneously with the creation of mankind and the story of Evil and Adam. The first part of the present paper discusses the reasons for the soft warfare and soft warfare tactics and instruments. The ultimate goal of the soft warfare is the captivity of the hearts and minds of the target community and ultimately the new trans-colonialism. In the second part of the paper, the topic of Islam and the soft warfare has been considered specifically and in details. Although in the Islamic literature there is no term and phrase equivalent to the soft warfare, from the teachings and instructions of Islam the attention of Islam towards this category can be noticed; Islamic teachings about the soft warfare can be considered in the two areas of soft defense and soft jihad. In the defense area against the soft aggression of the enemy, the underlying Islamic principles have been mentioned. In the area concerning the soft jihad too, Islam as the pioneer of soft struggle with arrogance and tyranny, considers methods and tactics (other than arrogant tactics). The major programs of Islam in the soft jihad embody the middle class of the society and public diplomacy and addressing the public opinion are considered by the Islamic Sharia. The Islamic goal in soft confrontation (soft jihad) is inviting and guiding all the people

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft warfare
  • soft jihad
  • soft defense