جُستاری پیرامون جنگ نرم در آیات و روایات /نوشتة: حامد صادقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ نرم را استفادة طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن به شیوه‌هایی که موجب پیشرفت مقاصد می‌شود، تعریف کرده‌اند. پیشینة جنگ نرم همزمان با خلقت بشر و جریان ابلیس و آدم است. در بخش اول مقالة حاضر به دلایل و زمینه‌های جنگ نرم، تاکتیک‌های جنگ نرم و ابزارهای آن پرداخته شده است. هدف غایی جنگ نرم تصرف قلوب و اذهان جامعة هدف و در نهایت استعمار فرا نو است. در بخش دوم مقاله، بحث اسلام و جنگ نرم به‌طور ویژه و تفصیلی مد نظر قرار گرفته است. هر چند در ادبیات اسلامی لفظ و اصطلاحی معادل جنگ نرم وجود ندارد اما از تعالیم و دستورات اسلامی می‌توان توجه دین اسلام را به این مقوله دریافت؛ تعالیم اسلام دربارة جنگ نرم را می‌توان در دو حیطة دفاع نرم و جهاد نرم مورد دقت قرار داد. در بحث دفاع در مقابل تجاوز نرم دشمن، اصول مستنبط اسلامی بیان شده است. در مبحث جهاد نرم نیز اسلام به عنوان پیشگام مبارزة نرم با استکبار و طاغوت، روش‌ها و تاکتیک هایی (غیر از تاکتیک‌های استکبار) را مد نظر دارد. عمده برنامه‌های اسلام در جهاد نرم معطوف به سطح میانی جامعه است و دیپلماسی عمومی و سخن با افکار عمومی، مد نظر شریعت اسلامی است. هدف اسلامی در مواجهة نرم (جهاد نرم) دعوت و هدایت تمامی مردم ا ست.
 

کلیدواژه‌ها