درآمدی بر سیاست‌های رسانه ای مقابله با جنگ نرم /نوشتة : وحید خاشعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پشتوانة هر اقدام نرمی قدرت نرم قرار دارد؛ به نحوی که قدرت نرم و جنگ نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی ایران دارای پایگاه قدرت نرمی است که پایه‌های آن تشکیل شده از رهبری آن، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده‌های متصل و متشکلی که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند، دین اسلام به عنوان پشتوانة نظری، معنا بخشی و هویت بخشی به هر گونه اقدامی، نمادها و سمبل‌های ملی و اسلامی که پیوند دهنده با گذشتة تاریخی ملت است و همچنین الگوهای رفتاری ملموس و محسوسی که به عنوان نقاط مرجع اجتماعی هستند. جمهوری اسلامی با چنین پشتوانة قدرت نرمی در قرن بیستم علیه غرب مدرن به تهاجم برخاست. غرب نیز در چنین مواجهه‌ای که در برابر تمام ارکان نظری و عملی خویش دید، به پاسخ و حمله پرداخته است. ابزار رسانه‌ها در خدمت چنین غرضی قرار گرفته و فناوری‌های نوین در خدمت جبهة معارض انقلاب اسلامی قرار گرفته است. جبهة انقلاب اسلامی نیز که تنها در ایران منحصر نشده در مقام دفاع و حمله قرار دارد. آشنایی با ابزارهای جنگ نرم غرب علیه انقلاب اسلامی و همچنین سیاستگذاری بنیة رسانه‌ای جمهوری اسلامی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. بدین منظور مقالة حاضر ابتدا به تبیین ماهیت و هویت جبهة (شبکه) رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی و در ادامه به دنبال طراحی گزاره‌های سیاسی است که چراغ راه سیاست‌سازان، طراحان و مجریان رسانه‌های مختلف باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Media Politics for Coping with Soft Warfare

چکیده [English]

The backing of every soft measures is the soft power to such an extent that the soft power and the soft warfare are necessary and correlative to each other. The Islamic Republic of Iran has a base of soft power whose foundations consist of its leadership, culture and the Iranian and the Islamic identity, the connected and composed masses who have very high capability for solidarity and mobilization, the Islamic religion as the theoretical, meaningful and identity giving support to any measure, and national and Islamic symbols which are the links to the historical past of the nation as well as tangible behavioral patterns that are considered as points of social reference. The Islamic Republic of Iran with such a soft power backing in the 20th century stood up against the modern West. The West, being faced with such a confrontation against all its theoretical and practical principles, has embarked on responding and attacking. The media tools have served such a purpose and modern technologies been put at the disposal of the front opposing the Islamic Revolution. The Islamic Revolution front, which has not been confined to Iran alone, is in the position of defense and attack. Familiarity with the Western soft warfare tools against the Islamic Revolution and policy making of the media foundation of the Islamic Republic is an inevitable and necessary task. To this end, the present paper is first after explaining the nature and identity of the Western media front (network) against the Islamic Republic and in continuation after raising political propositions which could serve as the light on the road for the policy makers, designers and executives of different media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft warfare
  • hard warfare
  • media
  • networking