درآمدی بر سیاست‌های رسانه ای مقابله با جنگ نرم /نوشتة : وحید خاشعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پشتوانة هر اقدام نرمی قدرت نرم قرار دارد؛ به نحوی که قدرت نرم و جنگ نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی ایران دارای پایگاه قدرت نرمی است که پایه‌های آن تشکیل شده از رهبری آن، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده‌های متصل و متشکلی که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند، دین اسلام به عنوان پشتوانة نظری، معنا بخشی و هویت بخشی به هر گونه اقدامی، نمادها و سمبل‌های ملی و اسلامی که پیوند دهنده با گذشتة تاریخی ملت است و همچنین الگوهای رفتاری ملموس و محسوسی که به عنوان نقاط مرجع اجتماعی هستند. جمهوری اسلامی با چنین پشتوانة قدرت نرمی در قرن بیستم علیه غرب مدرن به تهاجم برخاست. غرب نیز در چنین مواجهه‌ای که در برابر تمام ارکان نظری و عملی خویش دید، به پاسخ و حمله پرداخته است. ابزار رسانه‌ها در خدمت چنین غرضی قرار گرفته و فناوری‌های نوین در خدمت جبهة معارض انقلاب اسلامی قرار گرفته است. جبهة انقلاب اسلامی نیز که تنها در ایران منحصر نشده در مقام دفاع و حمله قرار دارد. آشنایی با ابزارهای جنگ نرم غرب علیه انقلاب اسلامی و همچنین سیاستگذاری بنیة رسانه‌ای جمهوری اسلامی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. بدین منظور مقالة حاضر ابتدا به تبیین ماهیت و هویت جبهة (شبکه) رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی و در ادامه به دنبال طراحی گزاره‌های سیاسی است که چراغ راه سیاست‌سازان، طراحان و مجریان رسانه‌های مختلف باشد

کلیدواژه‌ها