کارکردهای شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در جنگ نرم/ نوشتة : عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با تأملی بر مفهوم قدرت نرم و جنگ نرم، در راستای تحلیل این موضوع در خصوص ایران به طور خاص، نقش رسانه‌های تصویری در دو سطح مخاطبان خارجی و داخلی را تبیین می‌کند. در سطح خارجی، بازنمایی ایران در برخی رسانه‌های تصویری غرب به منظور شکل‌گیری تصویری خاص از ایران، به طور اجمالی تحلیل شده و در سطح داخلی نیز فعالیت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در جهت تأثیرگذاری فرهنگی ـ اجتماعی بر جامعة ایرانی مورد تمرکز قرار گرفته است. نگارنده با طبقه‌بندی شبکه‌های ماهوار‌های در ده دسته عمده، کارکردها و تأثیرات هر دسته از این شبکه‌ها را در فضای نوین رسانه‌ای ایران به طور اجمالی بررسی کرده است. در این بررسی، تشدید و تقویت فعالیت برخی از انواع شبکه‌های ماهواره‌ای در یک سال اخیر که رویکردی تقابلی با رویکردهای فرهنگی ایران را اتخاذ کرده‌اند، تبیین و در نهایت به اختصار راهکارهایی به منظور سیاستگذاری و مدیریت فضای نوین فرهنگی ـ اجتماعی ایران ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of Satellite TV Networks in the Soft Warfare

چکیده [English]

This paper, by pondering on the concept of soft power and soft warfare, in line with the analysis of the subject especially with regard to Iran, explains the role of visual media at both levels of the external and internal audiences. At the external level, representation of Iran in some of the Western visual media with an aim of forming a specific image of Iran has been briefly analyzed, and at the internal level activities of the satellite TV networks for leaving cultural-social effects on the Iranian society have been emphasized. The author by classifying the satellite networks in the top ten categories, has briefly surveyed the functions and influences of each categories of these networks in the modern media environment of Iran. In this study, intensification and strengthening of the activity of some of the networks in the past year, which have chosen an interactive approach against cultural approaches of Iran, has been explained and finally solutions for policy making and management of the new socio-cultural environment of Iran have been briefly presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • representation
  • TV network
  • satellite
  • soft warfare and soft power