تصویر انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه مطبوعات آمریکا بررسی نامه‌های خوانندگان به سردبیران مجله‌های تایم و نیوزویک/ نوشتة : دکتر ستاره غفاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هر نوع بحران، فرصتی استثنایی برای محققین است تا فعل و انفعالات موجود رابیشتر زیر ذره‌بین ببرند. در شرایط بحرانی، رسانه‌های همگانی، به دلیل اینکه خود منعکس کنندة تغییرات جدید هستند، مورد توجه خاص محققین علوم اجتماعی قرار می‌گیرند، هم از لحاظ تحلیل محتوا، هم از لحاظ دیگر اثرات بحران بر آنها، در واقع، علمی که امروزه به نام علوم ارتباطات می‌شناسیم، زاییدة بحران سال‌های دهة 1930 در غرب و پروردة جنگ جهانی دوم است. سؤ تبلیغات حکومت هیتلر در آلمان، محقق معروف روسی تبار، سرژچاکوتین را بر آن داست تا فرایند تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) را مورد مطالعه قرار دهد. محصول کار او کتاب مرجعی است به نام تجاوز به توده‌ها از طریق تبلیغات سیاسی که در سال 1939 منتشر شد. در همین دهه، گروه متفکران معروف به مکتب فرانکفورت، جریان فکری نوینی در مورد ” جامعه“ و ”‌فرهنگ“  به وجود آوردند، مبنی بر اینکه این هر دو تحت نفوذ شدید رسانه‌ها قرار دارند و ” فرهنگ توده“ و افکار عمومی را عمیقاً متأثر می‌کند. تئودور و آدورنو هربرت مارکوزه و ماکس هورکهایمر مؤسسین این مکتب اند که در همة ادوار محققین به‌نامی را به خود جلب کرده‌اند

کلیدواژه‌ها