تصویر انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه مطبوعات آمریکا بررسی نامه‌های خوانندگان به سردبیران مجله‌های تایم و نیوزویک/ نوشتة : دکتر ستاره غفاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هر نوع بحران، فرصتی استثنایی برای محققین است تا فعل و انفعالات موجود رابیشتر زیر ذره‌بین ببرند. در شرایط بحرانی، رسانه‌های همگانی، به دلیل اینکه خود منعکس کنندة تغییرات جدید هستند، مورد توجه خاص محققین علوم اجتماعی قرار می‌گیرند، هم از لحاظ تحلیل محتوا، هم از لحاظ دیگر اثرات بحران بر آنها، در واقع، علمی که امروزه به نام علوم ارتباطات می‌شناسیم، زاییدة بحران سال‌های دهة 1930 در غرب و پروردة جنگ جهانی دوم است. سؤ تبلیغات حکومت هیتلر در آلمان، محقق معروف روسی تبار، سرژچاکوتین را بر آن داست تا فرایند تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) را مورد مطالعه قرار دهد. محصول کار او کتاب مرجعی است به نام تجاوز به توده‌ها از طریق تبلیغات سیاسی که در سال 1939 منتشر شد. در همین دهه، گروه متفکران معروف به مکتب فرانکفورت، جریان فکری نوینی در مورد ” جامعه“ و ”‌فرهنگ“  به وجود آوردند، مبنی بر اینکه این هر دو تحت نفوذ شدید رسانه‌ها قرار دارند و ” فرهنگ توده“ و افکار عمومی را عمیقاً متأثر می‌کند. تئودور و آدورنو هربرت مارکوزه و ماکس هورکهایمر مؤسسین این مکتب اند که در همة ادوار محققین به‌نامی را به خود جلب کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Image of the Islamic Revolution of Iran in View of the US Press Surveying Letters to the Editors The Time and Newsweek Magazines

چکیده [English]

 
Any kind of crisis is an exceptional opportunity for the researchers to further explore the existing interactions. Under critical conditions, the mass media, due to reflecting the new changes, would become the center of specific attention of researchers of the social sciences, and both in terms of content analysis and in terms of the other effects of the crisis on them, in fact the science we know today as the communications sciences, was born as a result of the crisis of 1930s in the West and the World War II. Adverse propaganda of the Hitler’s rule in Germany, made the famous scholar of Russian origin, Serge Chakotin, to study the process of political propaganda. The product of his work is a reference book on the “Rape of the masses through political propaganda” which was published in 1939. During the same decade, a group of thinkers known as the Frankfurt School, developed a new intellectual trend about the “society” and the “culture” based on the idea that both were under the intense influence of the media and deeply affected the “mass culture” and public opinion. Theodore Adorno Herbert Marcuse and Max Horkheimer are the founders of this school who have attracted the attention of famous researchers in all periods of time