انقلاب اسلامی و گفتمان‌های انتخاباتی در ایران/ نوشتة: دکتر گیتا علی‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب اسلامی سال 1357 نه تنها در ساختار سیاسی ـ اجتماعی کشور تغییر و تحول ایجاد کرد بلکه ساختار فرهنگی را نیز دگرگون ساخت. دیدگاه‌های مختلف از چپ افراطی تا راست افراطی در سطح جامعه پراکنده شد. به تدریج دسته‌ها و تشکل‌های گوناگون حضور خود را با گردهمایی‌ها و بیانیه‌های مختلف نشان دادند. در این میان چرخش ناگهانی گفتمان نشان از تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشت که منجر به پدید آمدن جمهوری اسلامی شد. حاکم شدن ایدئولوژی اسلام بر تمام سطوح جامعه و نشان دادن راه رستگاری به انسان در قالب آموزه‌های دینی.
چرخش از آنجا ناشی می‌شود که پس از انقلاب مشروطه در ایران، تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی از یک سو و آشنایی هر چه بیشتر ایرانیان با جهان، به ویژه غرب، دیدگاه‌های گوناگونی را پدیدار ساخت که باعث رواج اصطلاحاتی چون مدرنیته و تجدد شد.
تغییراتی که در نوع تفکر ایرانیان رخ داد در پی رفت و آمد اروپاییان به کشور بود. وجود منافع استعماری باعث شد تا اروپاییان بیشتر به ایران بیایند و سفر به اروپا نیز افزایش یافت. پیامد این آمدن‌ها و رفتن ها تأثیری بود که فرهنگ غرب بر فرهنگ سنّتی و بومی ایران گذاشت. اگر فرهنگ را در معنای کلی آن در نظر بگیریم از عقاید و آرا تا ابزارها، همه و همه وارد کشور شد. برخی از روشنفکران آن زمان بر این گمان بودند که با تغییر واژه، مفهوم نیز تغییر می‌کند، از این‌رو واژه‌های خارجی جایگزین معادل فارسی آنها شد و به چشم دوختن به غرب و غرب‌زدگی انجامید.
در این میان ظهور انجمن‌های سری باعث شد تا اندیشه‌های تازه‌ای در ذهن جوانان و روشنفکران ایجاد شود. همان‌هایی که مردم کوچه و بازار برای نامیدنشان از واژه‌های ” متجدد“ ، ” تجددخواه“، و حتی گاه ” فکلی“ استفاده می‌کردند که همانا رهبران بازگشته از فرنگ بودند. آنانی که سخن‌هایی تازه در باب سیاست و جامعه مطرح می‌کردند و به تقلید از پیشوایان اروپای قرن هجده و نوزده برآمدند. روشنفکری با همین معیار تا زمان ما ادامه می‌یابد. در این میان رسانه‌ها نیز در رواج دیدگاه‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution and Electoral Discourse in Iran

چکیده [English]

 
The Islamic Revolution of 1357 (1979) not only transformed the political-social structure of the country, but also changed the cultural structure as well. Different views ranging from the extreme left to the extreme right were scattered in the society. Gradually, various groups and organizations showed their presence through different gatherings and statements. Meanwhile, the sudden turn of discourse reflected a change in the political, social, economic, and cultural structure which led to the emergence of the Islamic Republic. Governance of the ideology of Islam at all levels of the society and showing the way of salvation to the people in the form of religious teachings.
The turn comes from the fact that after the Constitutional Revolution in Iran, formation of the Majlis and drafting of the Constitutional Law on the one hand, and further familiarization of the Iranians with the world, especially the West, emerged different perspectives which made the use of terms such as modernity prevalent.
The changes that were made in the way of thinking of the Iranians were due to the travel of Europeans to the country. Existence of colonialist benefits encouraged the Europeans to travel to Iran more while visits to Europe were also increased. The consequence of these trips was an effect that the western culture had on the traditional and local Iranian culture. If we consider culture is in its general sense from beliefs to ideologies, all entered the country. Some the intellectuals of that time believed that with the change of term the concept will also change. Therefore, foreign terms replaced their Persian equivalents and led to the Westward looking.
In the meantime, the emergence of secret associations led to the development of new ideas in the minds of the young people and the intellectuals. Those who were called by the ordinary people as “modern”, “modernized”, and even occasionally as “gigolo” and were the leaders who were back from abroad. Those who raised new remarks about politics and the society and those who imitated the European leaders of the eighteenth and nineteenth centuries. Intellectuality with the same criterion continues until our time. In the meantime, the media were not less effective in promulgating such views

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Discourse
  • the Islamic Revolution
  • political consequences
  • political Islam
  • justice
  • welfare and freedom