انقلاب آیینی و رسانه‌های جمعی بعد از انقلاب اسلامی /نوشتة : دکتر احمد میرعابدینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، از بهمن 1357 تاکنون، از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته و عنوان‌های مختلفی یافته است. کارشناسان حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی، در کتاب‌ها، مقاله‌ها و گزارش‌های خود، این رویداد را به گونه‌های متفاوتی توصیف، تفسیر، تحلیل، تبیین و نام‌گذاری کرده‌اند. در این مقاله، نویسنده به یاری پژوهش‌های حوزة روابط دین، سیاست و ارتباطات اجتماعی، رابطة انقلاب اسلامی و رسانه‌های جمعی در ایران را با رویکردی آیینی (ritual approach) مورد مطالعه قرار داده است. این رویکرد، به نظر می‌رسد، تا حدی تازگی دارد و تاکنون مورد توجه قرار نگرفته یا کمتر موضوع بررسی بوده است

کلیدواژه‌ها