تأثیر انقلاب اسلامی بر کارکرد رسانه‌ها با مطالعة موردی در حقوق مطبوعات /نوشتة : دکتر محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسالت‌مند و متعهد بودن رسانه از جمله موضوعات چالش‌برانگیز در عصر ارتباطات است. برخی با آن مخالف‌اند و برخی دیگر موافق. منافات با فلسفه وجودی رسانه، مغایرت با اصل گردش آزاد اطلاعات و نادیده گرفتن حق انتخاب مخاطبان، از جمله دلایل مخالفان این نظریه است. موافقان هم ضمن پاسخ به دلایل یادشده به یافته‌های علمی و تجربه‌های عملی اشاره می‌کنند. انقلاب اسلامی ایران و رهبران اصلی آن با پذیرش و بسط نظریة مذکور، حتی تلاش کنند تا آن را وارد اسناد و متون حقوقی کرده و نهادینه سازند. مقالة حاضر پس از بررسی مبانی و آثار این نظریه، رسالت قانونی مطبوعات را به طور خاص مورد مطالعه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها