مدل زنجیره اثر سرمقاله و 101 راهکار برای سرمقاله‌نویسی‌‌ ‌‌/ نوشتة :ایرج رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمقاله نه تنها در روزنامه های کاغذی بلکه در فضای سایبر نیز جایگاه مهمی دارد. سرمقاله‌نویسی فن و هنر و دانشی است که کارکردهایی همچون آگاهی‌رسانی، ایجاد تغییر، تفکر و انگیزش، تبلیغ و تهییج، پاسبانی از دموکراسی، روشنگری، هنر آرینی، روابط عمومی و یادمان نویسی دارد.
این مقاله با ارائه تعریف سرمقاله و کارکردهای آن به تشریح مدل زنجیره اثر سرمقاله می‌پردازد. همچنین مراحل این زنجیره که عبارت‌اند از تولید پیام با طرح موضوع از سوی سرمقاله‌نویس، دریافت پیام و تعمق مخاطب، بحث و تبادل نظر و اثر بخشی اجتماعی آن را به بحث می‌کشد. در عین حال زنجیره اثر سرمقاله را در سه موقعیت توقف، زایش و جهش بررسی می کند. در نهایت می‌کوشد ضمن بیان ویژگی‌های سرمقاله‌نویسی به ارائه راهکارهایی برای مطلوب تر نوشتن سر مقاله بپردازد. در این راستا نیز 101 راهکار برای نگارش سر مقاله که بر اساس پژوهش نگارنده در زمینه عناصر فاعلی، فعلی و زمان و مکان و منظور سر مقاله است، ارائه می‌شود.
البته گفتنی است هر چند نویسنده و ارائه دهنده این مدل از نام ” زنجیره اثر سرمقاله“ بهره می‌جوید اما این مدل برای انواع ارتباطات می تواند مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها