مدل زنجیره اثر سرمقاله و 101 راهکار برای سرمقاله‌نویسی‌‌ ‌‌/ نوشتة :ایرج رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمقاله نه تنها در روزنامه های کاغذی بلکه در فضای سایبر نیز جایگاه مهمی دارد. سرمقاله‌نویسی فن و هنر و دانشی است که کارکردهایی همچون آگاهی‌رسانی، ایجاد تغییر، تفکر و انگیزش، تبلیغ و تهییج، پاسبانی از دموکراسی، روشنگری، هنر آرینی، روابط عمومی و یادمان نویسی دارد.
این مقاله با ارائه تعریف سرمقاله و کارکردهای آن به تشریح مدل زنجیره اثر سرمقاله می‌پردازد. همچنین مراحل این زنجیره که عبارت‌اند از تولید پیام با طرح موضوع از سوی سرمقاله‌نویس، دریافت پیام و تعمق مخاطب، بحث و تبادل نظر و اثر بخشی اجتماعی آن را به بحث می‌کشد. در عین حال زنجیره اثر سرمقاله را در سه موقعیت توقف، زایش و جهش بررسی می کند. در نهایت می‌کوشد ضمن بیان ویژگی‌های سرمقاله‌نویسی به ارائه راهکارهایی برای مطلوب تر نوشتن سر مقاله بپردازد. در این راستا نیز 101 راهکار برای نگارش سر مقاله که بر اساس پژوهش نگارنده در زمینه عناصر فاعلی، فعلی و زمان و مکان و منظور سر مقاله است، ارائه می‌شود.
البته گفتنی است هر چند نویسنده و ارائه دهنده این مدل از نام ” زنجیره اثر سرمقاله“ بهره می‌جوید اما این مدل برای انواع ارتباطات می تواند مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Chain Model of Editorial Impact and 101 Ways for Editorial Writing

چکیده [English]

Editorial section in not only important in Traditional newspapers but also in CyberOspace. Editorial Writing is an art, techniques and knowledge that its functions includes spreading information, bringing change, promoting thinking, propaganda, safeguarding democracy, Creating Art, Public Relations and memorials. This Article is an attempt to offer a definition of editorial and its functions and also explain the impact of editorial through Chain Model. The other objective of this article is to examine the mechanisms by which we can improve editorial writing. In doing this the author will discuss 101 tips and points proved to be helpful for editorial writing bearing in mind different factors including goal time and space in which it occurs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial
  • Editorial Writing
  • Discussion
  • Audience
  • Text
  • Printed Media