هنر هفتم و فرهنگ رضوی ؛ همسویی‌ها و تعاملات /نوشتة: امان الله شفایی، غلامرضا بهروز لک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

براساس چارچوب نظری تنیدگی دین و هنر، میان فرهنگ رضوی و هنر هفتم می‌توان همسویی‌هایی را مشاهده و برجسته کرد که تعامل میان آنان را تسهیل می‌کند. در یک طبقه بندی کلی همسویی‌هایی موجود میان فرهنگ رضوی و هنر هفتم از این قرارند: ” نگرش به دین دارند“، ” فرهنگ سازند“، ” انسان سازند“، ” اخلاق گرایند“، ”رمزگرا و نماد گرایند“ و ” کارکرد رسانه ای دارند“.  بر اساس این همسویی‌ها می‌توان تعاملات وسیعی را میان شان برقرار نمود. یعنی که از یک سو هنر هفتم به خدمت فرهنگ رضوی در آمده و تسهیلاتی  را در اختیار آن قرار می‌دهد. از جمله : ” محمل اندیشه و معارف رضوی قرار می گیرد“ ، ” شخصیت و امامت امام رضا (ع) را معرفی  می‌کند“، ” سیره فردی امام رضا (ع) را تبیین می‌کند“ ، ” سیره اجتماعی امام رضا (ع) را می‌نمایاند“، ”ابعاد معنوی امام رضا (ع) را معرفی می‌کند“  و ” فرهنگ زیارت و میراث فرهنگی را می‌شناساند“. از سوی دیگر تأثیرات فرهنگ رضوی بر رویکرد و کارکرد هنرهفتم را می‌توان چنین دسته‌بندی نمود: ” تعمیق باورها و کرامت انسانی“ ، ” اشاعه معنویت گرایی“، ” سوژه دهی بکر و مستند“ و ” الگو دهی در مقابله با تهاجم فرهنگی“.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cinema and Razavi Culture;"The Communalities and Interactions

چکیده [English]

On the basis of theoretical framework of connection between religion and art. we can observe that the Razavi culture and cinema are moving in the same directions and share some common goals. In fact these same directions facilitate the interactions between them. This article argues that these similarities can be seen in the following areas: “both of them have attitude about religion”. ”they make culture”. “they make human”. “they are moralist”. “they are symbolist and tend to mystery” and “their work are communication”. Hence we can expand the interactions between them. It means on one side. cinema serves the Razavi culture and give it some tools and means by transferring the Razavi thought and true knowledge. introducing Imam Reza’s Imamat and personality, explaining the individual behavior of Imam Reza , showing the social behavior of Imam Reza, introducing the spiritual dimensions of Imam Reza, and introducing the pilgrimage culture and cultural heritage. On the other side. we can classify the impacts of the Razavi culture on the attitude of the cinema in areas such as strengthening the beliefs and the value of human, distributing tending to spirituality, giving new and documentary subjects, and giving the model in comparison to cultural invasion

کلیدواژه‌ها [English]

  • cinema. religious cinema. Imam Reza. Razavi culture. the same directions. interactions