تحلیل گفتمانی تصویر ” دیگری“ در مطبوعات حزب توده (31-1329)/ نوشتة :مریم مظفری‌پور، دکتر سیدمحمدعلی تقوی، دکتر سیدحسین اطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پس از شهریور 1320 و با افول گفتمان پهلویسم، نیروهای رها شده از سرکوب در عرصه سیاسی حضور یافتند و کوشیدند تا ساماندهی جامعه ایرانی را در اختیار بگیرند. به این ترتیب، جامعه به صحنه منازعه گفتمان‌های مختلف ملی‌گرا ، مذهبی ـ سیاسی و مارکسیستی تبدیل شد. هر یک از گفتمان‌ها که در تضاد با یکدیگر هویت می‌یافتند سعی می‌کردند تا با برجسته‌سازی برخی کفاهیم و به حاشیه راندن برخی دیگر، به چاش ” دیگری“ در افکار عمومی برخیزند. در این میان، حزب توده توانست خود را به عنوان یک گفتمان قدرتمند مطرح کند و بخشی از نیروهای بریده از گفتمان هژمونیک را به سمت گفتمان خود سوق دهد. هدف این مقاله بررسی تصویری است که نشریات حزب توده طی سال های 1329 تا 1331 از ” دیگری“های خود برای مخاطبان ترسیم می‌کردند. بررسی این نشریات نشان می‌دهد که در گفتمان حزب توده تا سال 1331، جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق بیش از سایر گروه‌ها آماج خصومت بود. حزب توده در جریان پردازش گفتمان ویژه خود دال‌های شناوری مانند ” ملت“، ” حکومت ملی“ ، ” منافع ملی“، ” قانون“ ، ” پیشرفت و ترقی“، ” استقلال“،  ”دموکراسی“، ” امنیت“، ” آزادی“ و ” صلح“ را از حوزه گفتمان گونگی وارد نظام معنایی خودساخت و بدان گونه که مورد قبول فضای گفتمانی ” خود“ بود به آن‌ها معنا بخشید تا در چالش با دیگری، بتواند از هویت خود دفاع کند و نیروها و طبقات مختلف اجتماعی را جذب کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the Image of "Others" in the Tudeh Party Newspapers

چکیده [English]

After the 20 shahrivar events in Iran and by the decline of of Pahlavism the political and social forces released from tyranny poured into scene and attempted to reorganize the Iranian Society. In this regard, Iranian Society witnessed the confrontation between nationalist, Political -religious, and Marxist groups. In a situation like this every group was trying to highlight its own discourse and push the OTHHERS into margin. It was in this environment that the Tudeh Party managed to build a powerful base for its discourse. It is the objective of this article to evaluate the image portrayed by pro-Tudeh Party newspapers between 1331-1329 of OTHERS for their readers.
The review of these newspapers shows that Jebheye Melli(national Front) under Mosadeq leadership was the main target for these attacks.
This paper argues that keywords and concepts such as nation, National Government, Law, Progress and development, Democracy, Independent, Security and peace were the most important ones misused and highjack by Tudeh party by which the Party managed to build a positive image of SELF challenging the OTEHRS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tudeh Party
  • Jebheye Melli(national Front) Discourse
  • Self
  • Others