تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده‌ها بر نحوه استفاده دانش‌آموزان از ایتنرنت /نوشتة :جواد افشار کهن، سیّدسعید حسینی، مهرداد نادری‌فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده‌ها را بر نحوه استفاده دانش‌آموزان از اینترنت، مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری این تحقیق مجموعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان همدان در سال تحصیلی 88-87 است که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از آنان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌‌‌‌‌‌ای انتخاب شدند . روش انجام این تحقیق پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دانش‌آموزان طبقه مرفه به علت اطلاعات عمومی گسترده‌تر، آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی و امکانات مختلف اینترنتی و دسترسی بیشتر به اینترنت دائمی و پرسرعت، از شرایط مساعدتری برای استفاده خلاقانه و کسب اطلاعات مفید از این وسیله برخوردارند. همچنین اعضای این طبقه به علت ارضای بیشتر نیازهای ارتباطی و عاطفی در محیط واقعی، کمتر از این وسیله برای برقراری پیوندهای عاطفی با جنس مخالف استفاده می‌کنند. در حالی که دانش‌آموزان متعلق به طبقات متوسط و ژاپن، به علت عدم ارضای این گونه نیازها در محیط واقعی و همچنین به علت امکان مخفی‌سازی و وارونه جلوه دادن ویژگی‌های طبقاتی در محیط مجازی،  بیشتر به استفاده‌های  ارتباطی،  عاطفی و دوستیابی از اینترنت کشیده می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Socio-Economic Status of Families on the Way of Using the Internet by Pupils

چکیده [English]

This article is based on a survey in which the effect of Socio-economic status of families on the way of using the internet by pupils has been studied. Statistical unit of the research is high school students in Hamedan city in the year 87-88 ; & 380 number of students were chosen as Echantillonnage en grappes based on Cochran form ula. The method of the research is Survey & it’s tool is questionnaire. Results of the research show that students from high social class because of more vast general knowledge, knowing more, English language & accessibility & using of high speed internet, have more knowledge about various use of the internet & using the internet scientifically & innovatively. It seems taht the members of this social class because of being satisfied emotionally in the real world, use the internet less for making emotional relations with the opposite sex. While the students belonged to low-social class because of lack of being satisfied with such needs in real world & also because of the possibility of hiding & showing their social characteristics the other way around on the internet are mostly interested in emotional communicating & making friendship in using the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • Socio-economic Status
  • Using the Internet
  • Life Style
  • Knowledge