تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده‌ها بر نحوه استفاده دانش‌آموزان از ایتنرنت /نوشتة :جواد افشار کهن، سیّدسعید حسینی، مهرداد نادری‌فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده‌ها را بر نحوه استفاده دانش‌آموزان از اینترنت، مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری این تحقیق مجموعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان همدان در سال تحصیلی 88-87 است که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از آنان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌‌‌‌‌‌ای انتخاب شدند . روش انجام این تحقیق پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دانش‌آموزان طبقه مرفه به علت اطلاعات عمومی گسترده‌تر، آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی و امکانات مختلف اینترنتی و دسترسی بیشتر به اینترنت دائمی و پرسرعت، از شرایط مساعدتری برای استفاده خلاقانه و کسب اطلاعات مفید از این وسیله برخوردارند. همچنین اعضای این طبقه به علت ارضای بیشتر نیازهای ارتباطی و عاطفی در محیط واقعی، کمتر از این وسیله برای برقراری پیوندهای عاطفی با جنس مخالف استفاده می‌کنند. در حالی که دانش‌آموزان متعلق به طبقات متوسط و ژاپن، به علت عدم ارضای این گونه نیازها در محیط واقعی و همچنین به علت امکان مخفی‌سازی و وارونه جلوه دادن ویژگی‌های طبقاتی در محیط مجازی،  بیشتر به استفاده‌های  ارتباطی،  عاطفی و دوستیابی از اینترنت کشیده می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها