بررسی رابطه بین نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات با توانایی آنان در استفاده از رسانه‌های مجازی /نوشتة :زهرا جعفری، نجمه وکیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که در حوزه علوم تربیتی و با تکیه بر مهارت‌های کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها صورت گرفته است. در این پژوهش نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بررسی و رابطه آن با میزان توانمندی‌های آن‌ها در استفاده از رسانه‌های مجازی در آموزش دانشگاهی در گستره زمانی بهار 1389 در بین استادان دو دانشکده روانشناسی، علوم علامه طباطبایی و علوم تربیتی، مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد بین نگرش اعضای هیئت علمی دانشکده‌های مورد بررسی نسبت به ICT با توانایی کار با ابزارها و رسانه‌های مجازی رابطه معناداری وجود دارد؛ توانایی کار با ابزارها و رسانه‌های مجازی توسط استادان بر حسب محل خدمت آنان متفاوت است و بین مرکز خدمت اعضای هیئت علمی دانشکده‌های مورد بررسی با نگرش آنان نسبت به ICT تفاوت معنا‌داری مشاهده نمی‌شود. نتایج حاکی است به رغم وجود تفاوت‌هایی در توانایی اعضای هیئت علمی در کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش دانشگاهی، تفاوتی در نگرش نمونه مورد بررسی نسبت به فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد. در مجموع نگرش نمونه مورد بررسی نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار مثبت بوده و توانایی آنان در استفاده از این رسانه‌ها در بحث آموزش دانشگاهی در حدی متوسط قرار دارد. این در حالی است که امکانات و زیر ساخت‌های فناوری در دو دانشکده یاد شده قابل مقایسه نبوده است. این نتایج نشان می‌دهد در صورت وجود زمینه‌های دستیابی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و با توجه به تأثیرات مثبت و کارکرد خاص این رسانه‌ها در آموزش دانشگاهی، این ابزارها می‌توانند نقش مهمی در آموزش دانشگاهی  و در حوزه پژوهش و آموزش بر عهده بگیرند و زمینه تحولات مثبت در این حیطه‌ها را به وجود آورند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Academic Staff-Members' Views towards ICT and Their Abilities in Using Virtual Media

چکیده [English]

This article is based on a scientific research on the skills of using ICT among academic staff members of different universities in which the relationship between the Academic Staff-Members’ Outlooks towards ICT and Their Abilities in Using Virtual Media was examined. The research was carried out in According to the hypotheses examined in this project, there is a meaningful relationship the Academic Staff-Members’ Outlooks towards ICT and Their Abilities in Using Virtual Media. The research also proved that the ability
of staff members are different depending on the the university in which they work. However no meaningful relationship was found between the place of their work an their views towards ITC. According to the research the overall views of staff members towards ITC is positive and in spite of the differences between the facilities available at the two faculties, the ability of their staff members in using virtual media is almost the same and stands at a medium level. According to the results, it was obvious that in case of applicable fields of Information & Communication Technologies and with regard to positive attitude of professors and positive effects and special application of these instruments in university training they have an important role in academic training which will lead to positive changes in these fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Modern Information & Communications Instruments
  • Attitude
  • Academic Staff Members
  • Higher Education