تبیین مفهوم عدالت زبانی در رسانه /نوشتة :عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله ضمن طرح مسئله نقض اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها، منشا و زمینه‌ساز این مسئله دانسته شده است. در ادامه با اشاره به دانش زبان‌شناسی انتقادی و تمرکز این دانش بر کار برد زبان در متون گوناگون، برخی تعاریف زبان از دید زبان‌شناسان تبین شده است. نگارنده با تشریح کارکردهای گوناگون زبان و نیز رسانه، چگونگی کاربرد زبان در رسانه را برای بازنمایی واقعیات تبیین کرده است. تبعیض زبانی در رسانه‌ها، مفهومی است که در مقابل عدالت زبانی در رسانه‌ها در این مقاله مورد بحث قرار گرفته و با ذکر مثال‌های متعدد از متون رسانه‌ای، به کارگیری زبان تبعیض در رسانه‌ها از جمله تبعیض جنسیتی و قومیتی بررسی شده است. همچین ارتباطات رسانه‌ای از جمله تبعیض جنسیتی و قومیتی بررسی شده است. همچنین ارتباطات رسانه‌ای اقناع گرایانه، به مثابه نوعی از به کار گیری عدالت زبانی در رسانه تشریح شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Linguistic Justice Concept in Media

چکیده [English]

This article, referring to contradiction of ethic codes in media, attributes this problem to injustice application of language in media, and argues that the usage of unjust language in media is the main cause and origin of this phenomenon. Introducing critical linguistics and its focus on application of language in different texts, some definitions of language by linguists have been mentioned. Describing functions of language and media, the language use in media to represent the realities is examined. The main goal of this article is to evaluate the concept of Discrimination and bias in media language versus justice-oriented language in media, and throughdifferent examples of media texts, discriminative using of language including ethnic and gender discrimination in media is explained. Persuasive communications exemplifies justice application oflanguage inmedia. Themain goalof thisarticle is to evaluate the concept of Discrimination and bias in media language versus justice-oriented language in media. Persuasive communications exemplifies justiceapplicationoflanguage in media

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Media
  • Justicelanguage
  • DiscriminatoryLanguage