تبیین مفهوم عدالت زبانی در رسانه /نوشتة :عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله ضمن طرح مسئله نقض اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها، منشا و زمینه‌ساز این مسئله دانسته شده است. در ادامه با اشاره به دانش زبان‌شناسی انتقادی و تمرکز این دانش بر کار برد زبان در متون گوناگون، برخی تعاریف زبان از دید زبان‌شناسان تبین شده است. نگارنده با تشریح کارکردهای گوناگون زبان و نیز رسانه، چگونگی کاربرد زبان در رسانه را برای بازنمایی واقعیات تبیین کرده است. تبعیض زبانی در رسانه‌ها، مفهومی است که در مقابل عدالت زبانی در رسانه‌ها در این مقاله مورد بحث قرار گرفته و با ذکر مثال‌های متعدد از متون رسانه‌ای، به کارگیری زبان تبعیض در رسانه‌ها از جمله تبعیض جنسیتی و قومیتی بررسی شده است. همچین ارتباطات رسانه‌ای از جمله تبعیض جنسیتی و قومیتی بررسی شده است. همچنین ارتباطات رسانه‌ای اقناع گرایانه، به مثابه نوعی از به کار گیری عدالت زبانی در رسانه تشریح شده است.
 

کلیدواژه‌ها