بررسی روش‌های برجسته‌سازی اخبار در سایت‌های اینترنتی از دیدگاه کارشناسان ارتباطات /نوشتة: سیّدوحید عقیلی، محمد سلطانی‌فر، مریم میرزاخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با دو روش پیمایش و تحلیل محتوا به بررسی روش‌های برجسته‌سازی اخبار در 9 سایت خبری فارسی زبان می‌پردازد و نظر کارشناسان ارتباطات را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهد.
براساس نتایج حاصل از این دو روش و مقایسه یافته‌های آن، به ترتیب موضوعاتی مانند سفر احمدی‌نژاد به لبنان، سفر رهبر به قم، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، وقف دانشگاه آزاد از مهمترین اخباری بودند که در این سایت‌ها برجسته شده‌اند و نظر کارشناسان ارتباطات نیز در مورد برجسته‌ شدن این اخبار همین گونه بوده است.
در روش تحلیل محتوا، تعداد اندازه و محتوای تیترها و عکس‌های 9 سایت خبری از تاریخ 18 مهر تا 30 آبان سال 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، تعداد تیترهای مورد بررسی 2387 عنوان بود. دسته‌بندی موضوعی تیترها نیز نشان داد که 4/25 درصد تیترها به موضوعات سیاسی داخلی و 6/15 درصد تیترها به موضوعات سیاسی خارجی و روابط بین‌الملل و 0/14 درصد تیترها به موضوعات اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای مربوط می‌شد.
داده‌های این تحقیق نشان داده که اخبار و مسائل برجسته‌ شده در سایت‌ها مربوط به رویدادهای داخلی بوده است.
در روش پیمایش، جامعه آماری را دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و اساتید ارتباطات دانشگاه‌های آزاد تهران تشکیل داده‌اند که از میان 1454 نفر، تعداد 304 نفر آن‌ها به روش تصادفی نمونه‌گیری شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که 7/47 درصد دانشجویان و اساتید ارتباطات دانشگاه‌های آزاد تهران معتقدند که سایت‌ها اخبار داخلی را برجسته کرده‌اند و از میان موضوع‌های اخبار داخلی نیز بیشتر به مسائل سیاسی (9/31 درصد) نسبت پرداخته‌اند.
آنان اظهار داشتند که سایت خبری بی.بی.سی فارسی با 1/45 درصد آرا بیشترین تأثیرگذاری را از طریق برجسته‌سازی اخبار بر مخاطبان دارد

کلیدواژه‌ها