بررسی تأثیر حمایت‌های دولتی بر محتوای مطبوعات ایران (ارزیابی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران) /نوشتة: مهدخت بروجردی علوی، مهرداد علمداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بخش مهمی از حیات اقتصادی روزنامه‌ها در ایران به حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی وابسته است. تحقیق حاضر تلاش دارد با استفاده از نظریه‌های ” هژمونی“ و  ” هنجارهای رسانه‌ای“ ضمن ارائه تصویری اجمالی از شرایط و نحوه اجرای اقدام های حمایتی دولت از روزنامه‌ها، اثر این کمک‌ها را از دیدگاه سه طیف از روزنامه‌نگاران ایرانی، مورد بررسی قرار دهد. جمع‌بندی این یافته‌ها نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های موسوم به ”اصولگرا“ با اصل کمک‌های دولت به روزنامه‌ها موافق اما خواهان انجام اصلاحاتی در جهت تقویت و شفاف‌سازی بیشتر آن‌ها هستند.
اساتید روزنامه‌نگاری یا روزنامه نگاران حرفه‌ای که می‌توان آن‌ها را روزنامه‌نگاران ” میانه‌رو“ نیز نامید، اگر چه مشکلات متعددی را در این حمایت‌ها می‌بینند، اما با توجه به شرایط و الزمات یک کشور در حال توسعه، حذف یک‌باره این حمایت‌ها را مخاطره‌آمیز می‌دانند. آن‌ها در عوض، خواستار بازنگری کامل در اهداف، سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی این کمک‌ها هستند.
و در نهایت روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های موسوم به اطلاح طلب که ” منتقد“ سیاست‌های حمایتی دولت از روزنامه‌ها هستند، معتقدند یارانه‌های دولت به روزنامه‌ها به طور اساسی بیش از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد، جنبه بازدارندگی و جلوگیری از رشد مطبوعات مستقل را دارد، پس حذف آن‌ها یک ضرورت است

کلیدواژه‌ها