بررسی تأثیر رسانه های جایگزین بر رسانه های اصلی: براساس آرای مکتب رسانه‌شناسی/ نوشتة: حسین بصیریان جهرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مکتب رسانه‌شناسی یا به تعبیر غربی آن مدیولوژی (La Médiologie) از شاخه‌های مطالعات انتقادی در علوم ارتباطات محسوب می‌شود. پایه‌گذار این مکتب رژی دوبری(Régis Debray)، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و از روشنفکران چپ فرانسوی است. مدیولوژی در ابتدا سؤالی است در مورد تحلیل رابطة متغیرهای اجتماعی مرجع، مانند مذهب، ایدئولوژی، هنر و سیاست با نسبتی که با واسطه‌ها (رسانه‌ها) و محیط فیزیکی قابل انتقال خود برقرار می‌سازند. مدیولوژی آمده است تا کارکرد که واسطه‌ای بودن در همة اشکال آن در گسترة تاریخ علم ارتباطات، یعنی از ابتدای اختراع خط، تا ظهور رسانه‌های امروزی را روشن کند. مقالة پیش‌رو نیز، با هدف بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری این مکتب، و با یاری جستن از برخی رهیافت‌های نظری دیگر همچون ” نقش مناسب“، در جست‌وجوی تحلیل نقش رسانه‌های جایگزین به مثابة رقیبی برای رسانه‌های اصلی و متقدم برآمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Effect of Alternative Media on the Mainstream Media According to the School of Medialogy

چکیده [English]

School of Medialogy is one ofthe branches of critical studies in Communication sciences The founder of this school was Regis Debray, a French leftist intellectual who has experienced being both a journalist and academician. Medialogy is a question about the analyzing the relationship between preferred social parameters such a religion, ideology, art and politics and the relation they make with medium and the physical environment. Medialogy has come to clarify the function of being medium in all its forms in the history of the communication as a science from the invention of writing up to the emergence of contemporary media. This article is an attempt to investigate the role of alternative media as a rival for the main and conventional media using the theoretical framework of this school and getting help from some theoretical approaches such as proper role

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medialogy
  • Mainstream Media
  • Alternative Media
  • Regis Debray
  • Critical Studies