بررسی تأثیر رسانه های جایگزین بر رسانه های اصلی: براساس آرای مکتب رسانه‌شناسی/ نوشتة: حسین بصیریان جهرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مکتب رسانه‌شناسی یا به تعبیر غربی آن مدیولوژی (La Médiologie) از شاخه‌های مطالعات انتقادی در علوم ارتباطات محسوب می‌شود. پایه‌گذار این مکتب رژی دوبری(Régis Debray)، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و از روشنفکران چپ فرانسوی است. مدیولوژی در ابتدا سؤالی است در مورد تحلیل رابطة متغیرهای اجتماعی مرجع، مانند مذهب، ایدئولوژی، هنر و سیاست با نسبتی که با واسطه‌ها (رسانه‌ها) و محیط فیزیکی قابل انتقال خود برقرار می‌سازند. مدیولوژی آمده است تا کارکرد که واسطه‌ای بودن در همة اشکال آن در گسترة تاریخ علم ارتباطات، یعنی از ابتدای اختراع خط، تا ظهور رسانه‌های امروزی را روشن کند. مقالة پیش‌رو نیز، با هدف بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری این مکتب، و با یاری جستن از برخی رهیافت‌های نظری دیگر همچون ” نقش مناسب“، در جست‌وجوی تحلیل نقش رسانه‌های جایگزین به مثابة رقیبی برای رسانه‌های اصلی و متقدم برآمده است

کلیدواژه‌ها