ارتباطات سیاسی درآمدی نظری بر مبادی ارتباطاتی قدرت نرم /نوشتة: وحید خاشعی، مهرداد مرادامامزاده جعفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در حال حاضر ارتباطات، پویش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود و در این بین با پیچیدگی و توسعه جوامع، اهمیت ارتباطات از منظر سیاسی تا حدی پیشی می‌گیرد که می‌توان ادعا کرد در شرایط کنونی ارتباطات بن‌مایه اصلی حیات سیاسی به‌شمار می‌رود و با عدم استفاده از وسایل ارتباطی و رسانه‌ای نظام‌های سیاسی قدرت منضبط ساختن جامعه را ندارند. نکته مهم در ارتباط سیاسی تأثیر بر نگرش و رفتار است؛ تلاش ارتباط‌گر سیاسی ـ که در این نوع ارتباط به طور عمده سیاستمداران هستند ـ در استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی و کاربرد قوانین و تکنیک‌های لازم بر مخاطب تأثیر می‌بخشد و وی را هماهنگ با برنامه‌ها و ایده‌های خود می‌سازد و با کسب نفوذ و جلب افکار و آرای عمومی مردم، باعث می‌شود تا موقعیت خود را تحکیم ببخشد و به گسترش دایره قدرت خود بپردازد. کالبد شکافی قدرت نرم به عنوان زیرمجموعه‌ای از ارتباطات سیاسی، اثبات می‌کند که نیاز به درک ساختار علّی آن در حوزه ارتباطات و روابط بین‌الملل، بسیار دارای اهمیت است. تحقیقاتی که در حوزه‌های ارتباطات، روانشناسی اجتماعی و روابط بین‌الملل انجام می‌پذیرد، نشانگر آن است که شرایط وجودی برای کاربرد قدرت فرم در ارتباطات بین‌المللی بسیار طاقت‌فرساست و همچنین نفوذ از طریق این قدرت به یک‌سری شرایط خاص نیاز دارد. در بخش اول این مقاله با توجه به مباحث ارتباطات سیاسی و روابط بین‌الملل ابعاد اصلی قدرت نرم و محدوده درک ما از آن توضیح داده می‌شود؛ سپس سازوکارهای علّی قدرت نرم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در بخش بعدی با ذکر مصادیقی از رهیافت‌های کاربرد قدرت نرم توسط ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق ادعاهای نظری این مقاله را اثبات می‌کند
 

کلیدواژه‌ها