ارتباطات سیاسی درآمدی نظری بر مبادی ارتباطاتی قدرت نرم /نوشتة: وحید خاشعی، مهرداد مرادامامزاده جعفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در حال حاضر ارتباطات، پویش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود و در این بین با پیچیدگی و توسعه جوامع، اهمیت ارتباطات از منظر سیاسی تا حدی پیشی می‌گیرد که می‌توان ادعا کرد در شرایط کنونی ارتباطات بن‌مایه اصلی حیات سیاسی به‌شمار می‌رود و با عدم استفاده از وسایل ارتباطی و رسانه‌ای نظام‌های سیاسی قدرت منضبط ساختن جامعه را ندارند. نکته مهم در ارتباط سیاسی تأثیر بر نگرش و رفتار است؛ تلاش ارتباط‌گر سیاسی ـ که در این نوع ارتباط به طور عمده سیاستمداران هستند ـ در استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی و کاربرد قوانین و تکنیک‌های لازم بر مخاطب تأثیر می‌بخشد و وی را هماهنگ با برنامه‌ها و ایده‌های خود می‌سازد و با کسب نفوذ و جلب افکار و آرای عمومی مردم، باعث می‌شود تا موقعیت خود را تحکیم ببخشد و به گسترش دایره قدرت خود بپردازد. کالبد شکافی قدرت نرم به عنوان زیرمجموعه‌ای از ارتباطات سیاسی، اثبات می‌کند که نیاز به درک ساختار علّی آن در حوزه ارتباطات و روابط بین‌الملل، بسیار دارای اهمیت است. تحقیقاتی که در حوزه‌های ارتباطات، روانشناسی اجتماعی و روابط بین‌الملل انجام می‌پذیرد، نشانگر آن است که شرایط وجودی برای کاربرد قدرت فرم در ارتباطات بین‌المللی بسیار طاقت‌فرساست و همچنین نفوذ از طریق این قدرت به یک‌سری شرایط خاص نیاز دارد. در بخش اول این مقاله با توجه به مباحث ارتباطات سیاسی و روابط بین‌الملل ابعاد اصلی قدرت نرم و محدوده درک ما از آن توضیح داده می‌شود؛ سپس سازوکارهای علّی قدرت نرم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در بخش بعدی با ذکر مصادیقی از رهیافت‌های کاربرد قدرت نرم توسط ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق ادعاهای نظری این مقاله را اثبات می‌کند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Communication: A Theoretical Introduction to the Basics of Communication in Soft power

چکیده [English]

Nowadays communication covers a variety of areas including social, political, cultural and economic ones. However it seems that the due to the developmentand complexity of societies the political communication is of a much greater significance. hence the reason for the failure of political systems to make an orderly society must be searched for in their inability to use communicational means. The important factor in Political communication is its impact on the perspective and behavior which can be seen in the politicians in for of their use of different communicational means and the techniques used by them to influence their audience in order to coordinate and adapt them with their ideas and programs. And also to affect the public opinion which will ultimately lead to the solidification and development of their power. It is in this context that one can analyze the importance of soft power as a subsidiary of political communication which is of a great significance in international relations. In the first part of this article we will explain the scope and dimensions of soft power and then in the second part the causal factors and means of soft power will be discussed. Finally in the third part the American approach in using Soft power in Iraq war will be explored as a case-study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political communication
  • Soft power
  • international communication
  • change of perspective