اسلام رسانه‌ای؛ رویکرد رسانه‌ها به اسلام در چارچوب نظریه پسااستعماری ادوارد سعید /نوشتة: محمد‌تقی قزلسفلی، سیده‌آمنه میرخوشخو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
با وجود آنکه نظریة ما بعد استعماری ریشه در آرای متفکران مشهوری چون گاندی، فرانتس فانون و رژی دبره دارد؛ اما تنها در اواخر دهة 1970 بود که با انتشار آثار ادوارد سعید، متفکر فلسطینی الاصل، عرصة جدیدی در زمینة مطالعات فرهنگی و سیاسی گشوده شد. یکی از این عرصه‌ها، خوانش مجدد رابطة میان غرب و جهان اسلام در ذیل نظریة مابعد استعماری بود. این مسئله در وضعیتی که در ظاهر کشورهای جهان سوم از استعمار مستقیم رها شده بودند، اهمیت قابل توجهی داشت. به همان ترتیب که در عرصة سیاسی و نظام بین‌الملل تب ایدئولوژی‌ها به ویژه کمونیسم فروکش می‌کرد و در مقابل، جنبش‌های فرو دست و اقلیت در تلاشی نو برای احراز جایگاه درخور بودند، ساخت نظریة سیاسی و فرهنگی با وام‌گیری از مباحث پسا‌ساخت‌گرا ـ پسا‌مدرن، دچار دگردیسی جدی می‌شد.
مفروضة مقالة حاضر آن است که بخش مهمی از آمریت غرب در ساحت فرهنگی از طریق نظام رسانه‌ای شکل گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد کارکرد مجازی‌سازی رسانه‌ای چگونه به جای جهان اسلام سخن می‌گویند. از این رو، در برابر طرح این پرسش که چه کسانی به جای جهان اسلام به تولید گفتمان حقیقت مشغول هستند، ایدة ” اسلام رسانه‌ای“ به مثابة صورتی از گفتمان آمریت غرب مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. مقالة حاضر از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده و در چارچوب نظریة پسا‌استعمارگرایی به نگارش در آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Islam; Media's Approach Towards ISlam in the Framework of Edward Saeeds Theory of Post-colonialism

چکیده [English]

Media-Islam: Media Approach towards Islam within the framework id Post­colonialism Theory of Edward Saeed. Although the Post-colonialism Theory has its rootsin the thoughts of famous scholars such as Gandhi, Regis Debray, and Frantz Fanon, yet it was Edward Saeed the Palestinian scholar who opened a new chapter in this field. It was in this context that a new reading of relations between Islam and West wascreated in the light ofPost-colonialism Theory. This issue was specially important for the third world countries which werenewlyreleased fromdirectcolonialism. In parallel withthe decline of ideologies in general andCommunism in particular, thelow-level movements and the minorities made new attempt to secure a the place an position they assume they deserve. It was in this context that political and cultural theory borrowing from post-modern and post-Structural discourse encountered a serious transformation. It is the assumption of this paper that a major part of the western dominance in cultural sphere is due to the media-system. It willbeshown in thisarticle thathow themediaisvirtuallytalkingonbehalf of Islam . Answering this question that "who are the producing the so called real discourse oh behalf od Muslim World" the idea of Media-Islam will be analyzed. Themethodology usedinthisarticle isthatof Descriptive-analytical and it had the Post-Colonialism as its theoretical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Post-colonialism
  • Political Islam
  • West
  • Cultural Domination
  • Media
  • Middle East
  • Edward Saeed