امکان‌سنجی به‌کارگیری اصول تعاون گرایس در تحلیل گفتمان خبری /نوشتة: اردشیر زابلی‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
این مقاله نحوۀ اعمال اصول گرایس در متون خبری و همین‌طور تأثیرات آن را بررسی می‌کند. اصول گرایس که به اصول تعاون معروف‌اند، دارای چهار اصل کیفیت، کمیت، ارتباط و شیوه هستند و رعایت آن‌ها در هر مکالمه‌ای باعث ایجاد ارتباط کامل و مشترک می‌شود

کلیدواژه‌ها