مسئولیت مدنی اصحاب رسانه با مطالعه موردی در مطبوعات /نوشته : محمد روشن سید محمدمهدی خلیل‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بر اساس قواعد مسئولیت مدنی هیچ ضرری نباید جبران‌ نشده باقی بماند و قلمرو آن بسیار گسترده است، تا آنجا که هر شخصی به دیگری خسارت وارد آورد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مادی یا معنوی، موظف و ملتزم به جبران آن است. در این میان، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی چهره خاصی دارد و دارای آثار ویژه خود است. با توجه به نقش رسانه‌های همگانی در جوامع کنونی تحمیل مسئولیت بر آن‌ها باید متناسب با این نقش بی‌بدیل باشد. در این مقاله مفهوم مسئولیت مدنی رسانه‌ها و ارکان آن مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد و به مطبوعات که یکی از مهم‌ترین رسانه‌های مکتوب‌اند، به‌طور ویژه پرداخته شده است و مسئولیت مدنی صاحب امتیاز، سردبیر، نویسنده، خبرنگار و ناشر نیز مورد تدقیق قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها