مطالعه اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان /نوشتة :اسداله نقدی محسن کیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه اطلاع‌رسانی در بستر فناوری ارتباطات و اینترنت سرعتی وصف‌ناپذیر یافته و زمان و مکان را درنوریده است و هیچ مانعی را بر سر راه خود برنمی‌تابد و جوانان که بازیگران اصلی و سواران پیشتاز این موج هستند، بیش از هر زمان نیاز به شناختن و شناخته شدن دارند و شناخت واقعی و عملی نیازهای این نسل، مستلزم بررسی ابعاد مختلف عوامل اثرگذار و اثرپذیر از این فناوری نوین ارتباطی است. در این راستا می‌توان به ظهور جوامع شبکه‏ای و رشد فناوری‌‌های اطلاعاتی‌ـ ارتباطی اشاره کرد که از نظر کمی و کیفی گستره ارتباطات انسانی را گسترش داده و ارکان مختلف حیات اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان می‌توان به کاربرد روزافزون اینترنت و جذابیت‌های آن که در سال‌های اخیر منجر به پدیده‌ای با عنوان ”اعتیاد به اینترنت“ در بین اقشار مختلف و دانشجویان شده است، اشاره کرد، که با افزایش دسترسی روزانه جوانان به اینترنت و منابع برخط (آنلاین) روزبه‌روز شایع‌تر است.
این پژوهش با هدف بررسی مطالعه اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام شده است. بدین منظور 100 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (60 پسر و 40 دختر) با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه استانداردشدۀ اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) است و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس (SPSS) پردازش شده‌اند. نتایج دادها حاکی از آن است که میزان اعتیاد به اینترنت در میان پسرها (88/40) و دخترها (35/40) تقریباً به یک میزان است و تفاوت چشمگیری مشاهده نشده است. همچنین یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین سن و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی با بالا رفتن سن اعتیاد به اینترنت هم افزایش می‌یابد. اما بین اعتیاد به اینترنت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها