مطالعه اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان /نوشتة :اسداله نقدی محسن کیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه اطلاع‌رسانی در بستر فناوری ارتباطات و اینترنت سرعتی وصف‌ناپذیر یافته و زمان و مکان را درنوریده است و هیچ مانعی را بر سر راه خود برنمی‌تابد و جوانان که بازیگران اصلی و سواران پیشتاز این موج هستند، بیش از هر زمان نیاز به شناختن و شناخته شدن دارند و شناخت واقعی و عملی نیازهای این نسل، مستلزم بررسی ابعاد مختلف عوامل اثرگذار و اثرپذیر از این فناوری نوین ارتباطی است. در این راستا می‌توان به ظهور جوامع شبکه‏ای و رشد فناوری‌‌های اطلاعاتی‌ـ ارتباطی اشاره کرد که از نظر کمی و کیفی گستره ارتباطات انسانی را گسترش داده و ارکان مختلف حیات اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان می‌توان به کاربرد روزافزون اینترنت و جذابیت‌های آن که در سال‌های اخیر منجر به پدیده‌ای با عنوان ”اعتیاد به اینترنت“ در بین اقشار مختلف و دانشجویان شده است، اشاره کرد، که با افزایش دسترسی روزانه جوانان به اینترنت و منابع برخط (آنلاین) روزبه‌روز شایع‌تر است.
این پژوهش با هدف بررسی مطالعه اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام شده است. بدین منظور 100 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (60 پسر و 40 دختر) با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه استانداردشدۀ اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) است و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس (SPSS) پردازش شده‌اند. نتایج دادها حاکی از آن است که میزان اعتیاد به اینترنت در میان پسرها (88/40) و دخترها (35/40) تقریباً به یک میزان است و تفاوت چشمگیری مشاهده نشده است. همچنین یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین سن و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی با بالا رفتن سن اعتیاد به اینترنت هم افزایش می‌یابد. اما بین اعتیاد به اینترنت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet Addiction Among Post-graduate Students of Bu Ali Sina University

چکیده [English]

 
Nowadays in this age known as the information age there is no limit to speed and scope of communication. Since young generation and specially the students are the frontrunners in this field therefore it is necessary to explore the challenges and problems in this regard. Among these problems is what we know as Internet Addiction. This research is an attempt to explore the internet addiction Among  Post-graduate Students of BuAliSina University. In carrying out this project we distributed 100 questionnaires between 100 students( 60 males and 40 females) chosen randomly.  According to the finding of this project the internet addiction rate  among  males is (88/40) and among females is (35/40) which is almost equal. The other result of this survey is that there is a direct and meaningful relationship between the age and internet addiction among internet users. No meaningful relationship was found between internet addiction and the field of study of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Internet Addiction
  • Post Graduate Students
  • Human Communications
  • Network Societies Technology