نگاهی بر نقش و عملکرد مطبوعات کشور در آستانۀ انقلاب اسلامی ایران/ نوشتة : سیدعلی مرتضوی امامی

چکیده

ایجاد و گسترش وضعیت انقلابی در ایران را باید در نتیجۀ معایب و نارسایی‌های موجود در خود دستگاه سلطنتی جست‌وجو کرد که عزم جزم کرده بود تا کشور را هرچه سریع‌تر در بزرگراه توسعه به پیش ببرد. آشفتگی و جابه‌جایی اقتصادی ناشی از توسعۀ سریع، حس بیگانگی شدید را در میان توده‌های شهری دامن زد. آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، شرایطی انقلابی ایجاد نمود که منتهی به تظاهرات، حمله به پلیس، نافرمانی‌های عمومی و اقدامات افراطی گردید. در این میان نقش مطبوعات داخلی در ترسیم اوضاع انقلابی و حوادث مرتبط با آن، پررنگ بود. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن بررسی اوضاع نامطلوب ایران در سال‌‌های 1357ـ 1356، به این سؤال پاسخ داده شود که رویکرد مطبوعات داخلی این دوره به این رویدادها چه بوده است؟

کلیدواژه‌ها