طبقه متوسط جدید، تفاوت (یا گسست) نسلی و بایسته‌های سیاست‌گذاری رسانه /نوشتة :وحید یامین پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانۀ ملی در کوران رقابت با انواع رسانه‌های نوین طبعاً باید مبتنی بر تعریف دقیق خود از وضعیت مخاطبان سیاست‌های خود را تنظیم نماید. ایران معاصر بنا بر انبوهی از ادبیات تولیدشده در حوزۀ جامعه‌شناسی توسعه و جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، محمل تغییراتی در نگرش و سبک زندگی بوده است. این تفاوت‌ها بیشتر خود را در طبقۀ متوسط جدید شهری به‌عنوان مهم‌ترین کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران معاصر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با بررسی نسبت این طبقه، به‌ویژه نسل‌های متأخر آن با انواع رسانه‌های نوین به بازشناسی ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی طبقۀ متوسط جدید در ایران خواهد پرداخت. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده‌ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان‌نسلی اختلالاتی به وجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، احساس آنومی سیاسی و اختلال در جامعه‌پذیری از آن جمله است. مقاله حاضر به سیاست‌گذاران رسانه‌ای کشور این امکان را خواهد داد تا با در دست داشتن تصویر واقع‌بینانه‌ای از وضعیت نگرشی و ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی ایران در برنامه‌ریزی برای تأمین برنامه‌ها یا تولید محتوا اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها