طبقه متوسط جدید، تفاوت (یا گسست) نسلی و بایسته‌های سیاست‌گذاری رسانه /نوشتة :وحید یامین پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانۀ ملی در کوران رقابت با انواع رسانه‌های نوین طبعاً باید مبتنی بر تعریف دقیق خود از وضعیت مخاطبان سیاست‌های خود را تنظیم نماید. ایران معاصر بنا بر انبوهی از ادبیات تولیدشده در حوزۀ جامعه‌شناسی توسعه و جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، محمل تغییراتی در نگرش و سبک زندگی بوده است. این تفاوت‌ها بیشتر خود را در طبقۀ متوسط جدید شهری به‌عنوان مهم‌ترین کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران معاصر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با بررسی نسبت این طبقه، به‌ویژه نسل‌های متأخر آن با انواع رسانه‌های نوین به بازشناسی ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی طبقۀ متوسط جدید در ایران خواهد پرداخت. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده‌ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان‌نسلی اختلالاتی به وجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، احساس آنومی سیاسی و اختلال در جامعه‌پذیری از آن جمله است. مقاله حاضر به سیاست‌گذاران رسانه‌ای کشور این امکان را خواهد داد تا با در دست داشتن تصویر واقع‌بینانه‌ای از وضعیت نگرشی و ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی ایران در برنامه‌ریزی برای تأمین برنامه‌ها یا تولید محتوا اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Middle Class, Generation Gap and what the Media Ought to Do

چکیده [English]

It is expected that national media, in competition with other new media  must regulate adopt its policies according to the tastes of its audience. Contemporary Iranian society is going through an overwhelming change in the perspective and  life style of its citizens due to the huge literature introduced in the area of sociology of development, and sociology of social changes. These changes are most obvious in the urban new middle class as most important social and political actors in contemporary Iran. This article t to evaluate the relationship between this class, specially its latest generations, with different kinds of  media in order to re-identify the  political and cultural characteristics of  them.  Due to change and development in the meaning and function of family, and also due to cultural and value transformations among some political elites, there has been an emotional gad between the two generations leading to political one and disturbing the socialization process. This article will enable to the Media Policymakers to embark on planning and producing new programs according  to a realistic image of Iranian historical and cultural approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Middle Class
  • Generation Gap
  • Political Socialization