کاربرد و مزایای آموزشی و ارتباطی گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم نوشتة مریم سلیمی(نویسنده مسئول)* سمیه سلیمی**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی کاربرد و مزایای آموزشی و ارتباطی  گرافیک نوول (Graphicnovel) و کمیک ژورنالیسم (Comicsjournalism) است. طبق یافتههای این پژوهش، که به روش کتابخانهای و ترویجی انجام شده، گرافیک نوولها (رمانهای گرافیکی یا رمانهای تصویری) که گاهی از آنها به عنوان “رسانههای جدید” یاد میشود، به یکی از ابزارهای آموزشی در کلاسهای درس جهان، بهویژه در ارتباط با دروسی همچون زبان انگلیسی، علوم، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و هنر تبدیل شدهاند. رمانهای گرافیکی میتوانند بخش مهمی از اجرای هر طرح درس استانداردی باشند و فهم و درک مباحث آموزشی را، حتی در افرادی که مشکلات خوانشی دارند، تسهیل کنند. همچنین گرافیک نوولها، بهویژه در قالب مدرن آن، میتوانند در حوزههای ارتباطی، تبلیغی و بازاریابی در راستای تحقق اهداف مورد استفاده قرار گرفته و به سبب تصویرمحور بودن آنها، از تأثیرگذاری بالایی برخوردار باشند.
علیرغم مزایا و پتانسیلهای بالای کمیک ژورنالیسمها و نیز رمانهای گرافیکی اعم از کمک آنها به یادگیری افراد عادی و دارای مشکلات خوانشی، تأثیرگذاری آن در توسعۀ مهارتهای تفکر تحلیلی و انتقادی و “سواد جدید”
(
NeworMultipleLiteracies) و حتی بهبود سواد سنّتی و نیز یاری این نوع گرافیک به فهمیدن مواد پیچیده یادگیری، کمک در مسیر تحقق اهداف حوزههای روزنامهنگاری، ارتباطی، تبلیغی و بازاریابی و ...، همچنان از این ابزارهای تأثیرگذار در نظام آموزشی و نیز در حوزة ارتباطی ایران بهره گرفته نمیشود.
ضمن دعوت به آشنایی با گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم و درک اهمیت، کاربرد و مزایای بهرهگیری از آن، ورود نظام آموزشی کشور و نیز حوزه ارتباطی و رسانهها به این زمینه مورد تأکید است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational and Communication Usages and Advantages of Graphic Novel & Comic Journalism Maryam Salimi & Somayeh Salimi

چکیده [English]

The purpose of this paper is to review the educational and communication usages and advantages of graphic novel and comic journalism. Based on the findings of this study conducted through desk and library method, graphic novels known as “new media” have turned into educational tools in classrooms across the world especially with respect to subjects such as English language, natural sciences, social sciences, history, literature and art. Graphic novels can serve as an important part of every standard syllabus development and can facilitate understanding of educational topics even for those with reading problems. Graphic novels can also be used in communication, advertising and marketing areas to achieve objectives and be highly effective due to being image-oriented. In spite of advantages and great potentials of graphic novels such as being helpful for ordinary people and also those with reading problems in learning, having influence on development of analytical and critical thinking and “new literacy” and even improving traditional literacy and being helpful in understanding of sophisticated communication, advertising and marketing topics, this effective tool has not been yet used in the educational system and communication areas of our country. While recommending to get acquainted with graphic novel and comic journalism as well as understanding its importance and its usage and advantages, the educational system and communication area of our country are urged to apply