کاربرد و مزایای آموزشی و ارتباطی گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم نوشتة مریم سلیمی(نویسنده مسئول)* سمیه سلیمی**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی کاربرد و مزایای آموزشی و ارتباطی  گرافیک نوول (Graphicnovel) و کمیک ژورنالیسم (Comicsjournalism) است. طبق یافتههای این پژوهش، که به روش کتابخانهای و ترویجی انجام شده، گرافیک نوولها (رمانهای گرافیکی یا رمانهای تصویری) که گاهی از آنها به عنوان “رسانههای جدید” یاد میشود، به یکی از ابزارهای آموزشی در کلاسهای درس جهان، بهویژه در ارتباط با دروسی همچون زبان انگلیسی، علوم، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و هنر تبدیل شدهاند. رمانهای گرافیکی میتوانند بخش مهمی از اجرای هر طرح درس استانداردی باشند و فهم و درک مباحث آموزشی را، حتی در افرادی که مشکلات خوانشی دارند، تسهیل کنند. همچنین گرافیک نوولها، بهویژه در قالب مدرن آن، میتوانند در حوزههای ارتباطی، تبلیغی و بازاریابی در راستای تحقق اهداف مورد استفاده قرار گرفته و به سبب تصویرمحور بودن آنها، از تأثیرگذاری بالایی برخوردار باشند.
علیرغم مزایا و پتانسیلهای بالای کمیک ژورنالیسمها و نیز رمانهای گرافیکی اعم از کمک آنها به یادگیری افراد عادی و دارای مشکلات خوانشی، تأثیرگذاری آن در توسعۀ مهارتهای تفکر تحلیلی و انتقادی و “سواد جدید”
(
NeworMultipleLiteracies) و حتی بهبود سواد سنّتی و نیز یاری این نوع گرافیک به فهمیدن مواد پیچیده یادگیری، کمک در مسیر تحقق اهداف حوزههای روزنامهنگاری، ارتباطی، تبلیغی و بازاریابی و ...، همچنان از این ابزارهای تأثیرگذار در نظام آموزشی و نیز در حوزة ارتباطی ایران بهره گرفته نمیشود.
ضمن دعوت به آشنایی با گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم و درک اهمیت، کاربرد و مزایای بهرهگیری از آن، ورود نظام آموزشی کشور و نیز حوزه ارتباطی و رسانهها به این زمینه مورد تأکید است.
 

کلیدواژه‌ها