تبیین تأثیر تلگرام بر رویکرد مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) نوشتة سعیده مرادیفر * علی امیدی(نویسنده مسئول) ** محمدعلی بصیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشارکت شهروندان در سیاست از اصلی‌ترین عوامل دموکراسی در جامعه محسوب می‌شود، که از بسیاری عوامل تأثیر می‌پذیرد. از جملة این عوامل پیشرفت فناروی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نظیر فناوری‌های وب2 (Web2) است که فرصتی برای مشارکت سیاسی افراد فراهم می‌کند. اخیراً این فناوری‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و دسترسی آسان به این نرم‌افزار از طریق گوشی‌های هوشمند، سبب تقویت گفت‌وگوی عمومی در بین شهروندان، به‌خصوص جوانان شده است.  در این پژوهش، تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در گوشی‌های هوشمند بر رویکرد مشارکت سیاسی بررسی شده است. پژوهش حاضر، به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده و با حجم نمونه 375 نفر، بین دانشجویان دانشگاه اصفهان سال 1396 انجام شد و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین ابعاد استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در گوشی‌های هوشمند با رویکرد مشارکت سیاسی، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه‌ها نیز از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان می‌دهد، بین مدت زمان استفاده و فعالیت کاربر در شبکة اجتماعی تلگرام با مشارکت سیاسی، اثربخشی سیاسی و آگاهی سیاسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به گونه‌ای که زمان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام از طریق گوشی‌های هوشمند، سبب تقویت مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Impact of Telegram Messenger on Political Participation Approach (Case Study: Isfahan University) Saeedeh Moradifar, Ali Omidi & Mohammad Ali Basiri

چکیده [English]

Citizen participation in politics is one of the main factors of democracy in a society, which can be influenced by several factors. Development in communication and information technology, such as Web 2.0 technologies, is among these factors which provides opportunities for people’s political participation. Recently, the utilization and ease of access via smart phones to these technologies, in particular to the social media such as Telegram Messenger, have enhanced public conversation among citizens especially the young people. In this study, we investigate the impact on political participation of the Telegram Messenger usage via smart phones. This research has applied survey methodology using a questionnaire, with the sample population of 375 from among the Isfahan University students. In particular, we seek to understand if there is a significant correlation between the usage of the Telegram Messenger via smartphones and the extent of political participation. The Pierson’s correlation and regression analysis have been used to test the hypotheses. The research findings indicate that there is a significant and positive correlation between the time and level of engagement in the social media, with the political participation, effectiveness and awareness. In other words, a higher usage of the Telegram Messenger via smartphones results in a higher political participation as well as political effectiveness and awareness in domestic and foreign issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web 2.0
  • political participation
  • Voting
  • Telegram social media
  • smartphone