تبیین تأثیر تلگرام بر رویکرد مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) نوشتة سعیده مرادیفر * علی امیدی(نویسنده مسئول) ** محمدعلی بصیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشارکت شهروندان در سیاست از اصلی‌ترین عوامل دموکراسی در جامعه محسوب می‌شود، که از بسیاری عوامل تأثیر می‌پذیرد. از جملة این عوامل پیشرفت فناروی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نظیر فناوری‌های وب2 (Web2) است که فرصتی برای مشارکت سیاسی افراد فراهم می‌کند. اخیراً این فناوری‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و دسترسی آسان به این نرم‌افزار از طریق گوشی‌های هوشمند، سبب تقویت گفت‌وگوی عمومی در بین شهروندان، به‌خصوص جوانان شده است.  در این پژوهش، تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در گوشی‌های هوشمند بر رویکرد مشارکت سیاسی بررسی شده است. پژوهش حاضر، به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده و با حجم نمونه 375 نفر، بین دانشجویان دانشگاه اصفهان سال 1396 انجام شد و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین ابعاد استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در گوشی‌های هوشمند با رویکرد مشارکت سیاسی، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه‌ها نیز از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان می‌دهد، بین مدت زمان استفاده و فعالیت کاربر در شبکة اجتماعی تلگرام با مشارکت سیاسی، اثربخشی سیاسی و آگاهی سیاسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به گونه‌ای که زمان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام از طریق گوشی‌های هوشمند، سبب تقویت مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی می‌شود

کلیدواژه‌ها