بازنمایی آسیب های اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده در سینمای دهه های 70 و 80 شمسی ایران نوشتة سعید معدنی* محمدعلی مقدسی لشکاجانی (نویسنده مسئول)** شهلا کاظمی پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تلاش دارد محتوای فیلمهای سینمایی را از نظر آسیبهای اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده بررسی کرده و تغییرات آن را در طول دهههای 70 و 80  شمسی به بحث بگذارد. جامعة آماری در این مطالعه، عبارت از کلیة فیلمهای ایرانی است که در دو دهة 70 و 80  شمسی به نمایش درآمده است. تعداد کل این فیلمها حدود 1500 فیلم است. حجم نمونة این پژوهش، که در بردارندة 5/1درصد فیلمهای جامعه آماری است، شامل 20 فیلم میشود که با استفاده از نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدهاند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده و آزمون سؤالهای تحقیق، با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کمّی، به عنوان روش شایع بررسی فیلمها، انجام شد. در این تحقیق، تحلیل یافتهها با تأکید بر رویکرد بازتاب از نظریة بازنمایی و کنترل اجتماعی بوده است.
بررسی فیلم‌های دو دهة 70 و 80  شمسی سینمای ایران نشان می‌دهد، بیشترین رفتارهای هنجارشکن و آسیب‌های اجتماعی نمایش داده شده در آنها، به ترتیب شامل دزدی و سرقت، افسردگی، دروغ‌گویی، طلاق و مسائل اخلاقی است.  نتایج به دست آمده مؤید فرضیه‌های تحقیق بودند، که حاکی از تفاوت معناداری بین میزان آسیب‌های اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة مذکور بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Social Harms Threatening Family Institution in Iranian Movies of 1990s and 2000s Saeed Maadani, Mohammad Ali Moghaddasi Lashkajani & Shahla Kazemipour

چکیده [English]

This paper intends to analyze the contents of movies in terms of social harms threatening family institutions, and discuss their changes during the 1990s and 2000s. The statistical population of this study covers all the Iranian movies which were screened in the 1990s and 2000s. The total number adds up to 1,500 movies. The sample population of this research including 1.5 percent of the statistical population, consist of 20 movies. To choose the sample population, the movies were listed according to their box office in each year, and then a systemic sampling was conducted for each year. A questionnaire with closed-ended questions was used to gather data and descriptive and deductive statistics to analyze the data. Then, the hypotheses and questions of the research were tested by applying quantitative content analysis. The findings were analyzed, emphasizing on the reflective approach from social representation theory and social control theory. Review of the Iranian in movies in the 1990s and 2000s indicate that the highest number of screened norm breaking behaviors and socially harmful conducts comprised theft and larceny, depression, lying, divorce and ethical issues, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Family
  • Social harms
  • 1990s Movies
  • 2000s Movies