بازنمایی آسیب های اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده در سینمای دهه های 70 و 80 شمسی ایران نوشتة سعید معدنی* محمدعلی مقدسی لشکاجانی (نویسنده مسئول)** شهلا کاظمی پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تلاش دارد محتوای فیلمهای سینمایی را از نظر آسیبهای اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده بررسی کرده و تغییرات آن را در طول دهههای 70 و 80  شمسی به بحث بگذارد. جامعة آماری در این مطالعه، عبارت از کلیة فیلمهای ایرانی است که در دو دهة 70 و 80  شمسی به نمایش درآمده است. تعداد کل این فیلمها حدود 1500 فیلم است. حجم نمونة این پژوهش، که در بردارندة 5/1درصد فیلمهای جامعه آماری است، شامل 20 فیلم میشود که با استفاده از نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدهاند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده و آزمون سؤالهای تحقیق، با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کمّی، به عنوان روش شایع بررسی فیلمها، انجام شد. در این تحقیق، تحلیل یافتهها با تأکید بر رویکرد بازتاب از نظریة بازنمایی و کنترل اجتماعی بوده است.
بررسی فیلم‌های دو دهة 70 و 80  شمسی سینمای ایران نشان می‌دهد، بیشترین رفتارهای هنجارشکن و آسیب‌های اجتماعی نمایش داده شده در آنها، به ترتیب شامل دزدی و سرقت، افسردگی، دروغ‌گویی، طلاق و مسائل اخلاقی است.  نتایج به دست آمده مؤید فرضیه‌های تحقیق بودند، که حاکی از تفاوت معناداری بین میزان آسیب‌های اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة مذکور بود

کلیدواژه‌ها