بررسی نقش منابع مالی در تولید اخبار تلویزیون نوشتة نسیم مجیدی قهرودی* محمد برجعلیزاده (نویسنده مسئول)**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رقابت دائم رسانه‌ها در حوزه‌های فنی، تولید، پخش و محدودیت منابع، باعث شده مباحث مربوط به مدیریت مباحث مالی و سرمایه‌ای، در سازمان رسانه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. اتاق‌های خبر، به عنوان قلب تپنده رسانه‌ها به‌شدت تحت تأثیر عوامل مختلف برون و درون‌شبکه‌ای هستند. در این مقاله موضوع مالی و سرمایه‌ای به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی؛ بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر بررسی می‌شود. هدف مقاله، شناخت جایگاه منابع مالی و سرمایه‌ای در ساختار کلی سازمان خبر و ارائة پاسخی روشن به میزان نقش و رابطة این متغیر با کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش و توزیع پرسشنامة پژوهشگرساخته انجام شد. جامعة آماری آن 530 نفر و نمونة آماری آن را 112 نفر از کارکنان خبرگزاری صداوسیما تشکیل می‌دهند. بر اساس یافته‌ها، متغیر منابع مالی و سرمایه‌ای با ابعاد بودجه، تجهیزات، خدمات، عوامل فیزیکی و محیطی در اخبار تلویزیون نقش ایفا می‌کنند. نتایج این پژوهش، با تبیین نقش برجستة ابعاد تجهیزات (3/3) و بودجه (04/3) بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون، ضرورت توجه مدیران رسانه، به تأمین منابع مالی سازمان و تجهیز اتاق‌های خبر  به امکانات و فناوری‌های نوین را بیش ‌از پیش آشکار می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Role of Financial and Capital Resources in TV News Production Nassim Majidi Qahroudi & Mohammad Borjalizadeh

چکیده [English]

The main aim of this paper is to study the effects of newsroom financial and capital resources on the quality and quantity of TV news production. This research used survey methodology along with a questionnaire distributed among and responded to by the staff of IRIB Central News Unit. The statistical population of the survey included 530 people and the sample population 112 from among the IRIB Central News Unit staff. The data was collected from 102 returned questionnaires and analyzed by the SPSS software. They also indicate that all the variables in the news production process such as physical environmental factors, equipment, budget and services have influence on the production of TV News in terms of quality and quantity. According to the findings, the effects range from mediocre to considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • Newsroom
  • Financial and capital resources
  • Systems theory
  • Media Economy