بررسی نقش منابع مالی در تولید اخبار تلویزیون نوشتة نسیم مجیدی قهرودی* محمد برجعلیزاده (نویسنده مسئول)**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رقابت دائم رسانه‌ها در حوزه‌های فنی، تولید، پخش و محدودیت منابع، باعث شده مباحث مربوط به مدیریت مباحث مالی و سرمایه‌ای، در سازمان رسانه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. اتاق‌های خبر، به عنوان قلب تپنده رسانه‌ها به‌شدت تحت تأثیر عوامل مختلف برون و درون‌شبکه‌ای هستند. در این مقاله موضوع مالی و سرمایه‌ای به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی؛ بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر بررسی می‌شود. هدف مقاله، شناخت جایگاه منابع مالی و سرمایه‌ای در ساختار کلی سازمان خبر و ارائة پاسخی روشن به میزان نقش و رابطة این متغیر با کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش و توزیع پرسشنامة پژوهشگرساخته انجام شد. جامعة آماری آن 530 نفر و نمونة آماری آن را 112 نفر از کارکنان خبرگزاری صداوسیما تشکیل می‌دهند. بر اساس یافته‌ها، متغیر منابع مالی و سرمایه‌ای با ابعاد بودجه، تجهیزات، خدمات، عوامل فیزیکی و محیطی در اخبار تلویزیون نقش ایفا می‌کنند. نتایج این پژوهش، با تبیین نقش برجستة ابعاد تجهیزات (3/3) و بودجه (04/3) بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون، ضرورت توجه مدیران رسانه، به تأمین منابع مالی سازمان و تجهیز اتاق‌های خبر  به امکانات و فناوری‌های نوین را بیش ‌از پیش آشکار می‌سازد

کلیدواژه‌ها