تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه های تلویزیونی استانی صداوسیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه نوشتة سیاوش صلواتیان* ابوذر خوش بیان(نویسنده مسئول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیشنهاد راهبردهای مطلوب برای شبکه‌های تلویزیونی استانی صداوسیما است. این پژوهش در دو مرحله‌ انجام شده است؛ در مرحلة اول پنج استان انتخاب و برای هر یک، به صورت جداگانه، پنج پژوهشگر مختلف، راهبردی تدوین کردند، سپس در مرحلة دوم، نتایج پژوهش‌های مرحلة اول به صورت فراترکیب، تجزیه و تحلیل شدند تا راهبرد نهایی تدوین شود. دو مرحلة این پژوهش، به صورت کیفی به همراه نمره‌دهی کمی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات مطالعة کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی به همراه مصاحبه با خبرگان بوده و در هر دو مرحله، تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط ماتریس سوات (SWOT) انجام شد، که در نهایت به استخراج راهبردهای مطلوب منجر شده است. نتایج نهایی مشخص کرد که “ افزایش اعتماد و رضایت مخاطبان نسبت به شبکه‌های استانی”، “ ارتقاء جایگاه شبکه‌های هر استان نسبت به شبکه‌های ملی (رسیدن به حداقل رتبه پنجمین شبکة مورد استفاده مخاطبان هر استان)” و “ زنده نگه داشتن خرده فرهنگ‌های محلی هر استان” سه هدف اول شبکه‌های استانی از میان اهداف هفت‌گانه بودند، همچنین “ بازنگری الگوی ساختار سازمانی و بازطراحی شغلی در مراکز”، “ تلاش برای افزایش بودجه صداوسیمای مرکز استان‌ها” و “ توجه بیشتر به خواست و میل مخاطبان در چارچوب مصلحت آنها، از طریق دریافت بازخورد و تعامل بیشتر با مخاطبان” سه راهبرد اولویت‌دار شبکه‌های استانی صداوسیما از میان 28 راهبرد احصا شده، است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating Optimal Strategies for Provincial IRIB TV Channels from Perspective of IRIB Managers and Media Experts Siavash Salavatian & Abuzar Khoshbayan

چکیده [English]

The purpose of this study is to suggest optimal strategies for provincial TV channels of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). The research has been conducted in two stages. In the first stage, five provinces have been selected and strategies formulated individually for each one by five different researchers. In the second stage, the findings of the first stage have been analyzed by meta-synthesis method until the final strategies formulated. The two phases of this research have been carried out qualitatively along with quantitative scoring.
The research data have been collected through using library and desk method and holding interviews with experts. In both stages, the data analyses have been carried out by SWOT matrix, which ultimately led to the development of optimal strategies. The final results have showed that "building up trust and satisfaction of audiences towards the provincial TV channels", "promoting the status of the TV channels of each province in comparison to the national TV channels (reaching the minimum rating of the fifth TV channel used by the audiences in each province)", and "keeping alive the subcultures of each province" have been identified as the top three objectives (among top seven objectives) of the provincial TV channels. Also, "review of the organizational structure pattern and vocational redesign at IRIB provincial capitals", “attempt to increase the provincial TV channels’ budget" and “paying more attention to the demands and desires of the audience within the framework of their interests, through getting the feedbacks and having more interaction with the audiences" have been identified as the top three strategies of provincial TV channels among twenty eight high priority strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Strategy
  • Local media
  • Provincial TV channels
  • SWOT matrix