تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه های تلویزیونی استانی صداوسیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه نوشتة سیاوش صلواتیان* ابوذر خوش بیان(نویسنده مسئول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیشنهاد راهبردهای مطلوب برای شبکه‌های تلویزیونی استانی صداوسیما است. این پژوهش در دو مرحله‌ انجام شده است؛ در مرحلة اول پنج استان انتخاب و برای هر یک، به صورت جداگانه، پنج پژوهشگر مختلف، راهبردی تدوین کردند، سپس در مرحلة دوم، نتایج پژوهش‌های مرحلة اول به صورت فراترکیب، تجزیه و تحلیل شدند تا راهبرد نهایی تدوین شود. دو مرحلة این پژوهش، به صورت کیفی به همراه نمره‌دهی کمی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات مطالعة کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی به همراه مصاحبه با خبرگان بوده و در هر دو مرحله، تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط ماتریس سوات (SWOT) انجام شد، که در نهایت به استخراج راهبردهای مطلوب منجر شده است. نتایج نهایی مشخص کرد که “ افزایش اعتماد و رضایت مخاطبان نسبت به شبکه‌های استانی”، “ ارتقاء جایگاه شبکه‌های هر استان نسبت به شبکه‌های ملی (رسیدن به حداقل رتبه پنجمین شبکة مورد استفاده مخاطبان هر استان)” و “ زنده نگه داشتن خرده فرهنگ‌های محلی هر استان” سه هدف اول شبکه‌های استانی از میان اهداف هفت‌گانه بودند، همچنین “ بازنگری الگوی ساختار سازمانی و بازطراحی شغلی در مراکز”، “ تلاش برای افزایش بودجه صداوسیمای مرکز استان‌ها” و “ توجه بیشتر به خواست و میل مخاطبان در چارچوب مصلحت آنها، از طریق دریافت بازخورد و تعامل بیشتر با مخاطبان” سه راهبرد اولویت‌دار شبکه‌های استانی صداوسیما از میان 28 راهبرد احصا شده، است

کلیدواژه‌ها