نقش بازیهای رایانه ای درآموزش زبان بیگانه نوشتة علی اصغر کیا* سیّدرضا نقیب السادات** مینا یمینی فیروز***

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر حاضر، عرصههای مختلف زندگی بشر در سیطرة دانش فناوری اطلاعات قرار گرفته است و کشورهای بسیاری در زمینة فرهنگ و هنر، برای بیان اهداف و مقاصد خود، از این ابزار جدید رایانهای استفاده میکنند. در این میان، بازیهای رایانهای، به علت جذابیتها و تعاملاتی که دارند، وسیلة بسیار مناسبی جهت نیل به این اهداف است. امروزه بازیهای رایانهای نهفقط ابزاری برای سرگرمی و تفریح، بلکه یکی از بزرگترین صنایع دنیای فناوری ارتباطات و اطلاعات هستند. شناخت اندکی که نسبت به این صنعت در کشور ما وجود دارد، باعث شده است تا بیشتر افراد، بازیهای رایانهای را ویژه کودکان و نوعی تفریح جهت اوقات فراغت بپندارند؛ در حالیکه، در اکثر کشورهای جهان، این بخش از علوم، جزء تخصصهای مهم به شمار میرود و اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نباید دیدگاه منفی و مغرضانه به بازیهای رایانهای داشت، بلکه میتوان از این فناوری در جهت  اهدافی همچون آموزش، انتقال ارزشها و آموزش زبان بیگانه بین نسل جوان و نوجوان استفاده کرد.
با توجه به نظریة یادگیری اجتماعی، انسانها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیگیرند، بلکه عمدة آنها را به طور غیرمستقیم و بهویژه از طریق رسانههای جمعی میآموزند. بنابراین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بازیهای رایانهای به طور غیرمستقیم بر آموزش زبان بیگانه تاثیر دارد. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی ــ تحلیلی و شیوة مطالعة کتابخانهای، به تبیین نقش بازیهای رایانهای در آموزش زبان بیگانه و مفاهیم مرتبط به آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Computer Games in TeachingForeign Languages Ali AsgharKia, Seyyed Reza Naghibulsadat& Mina yaminiFiroz

چکیده [English]

Nowadays, the evolving information technology has dominated various aspects of human life and many countries make use of the computer technology to express their objectives and intentions in the culture and art fields. Meanwhile, due to the attractions and interactions that exist in various stages of compute games, they serve as a suitable way to accomplish these goals. These days, computer games are not only a means for entertainment and recreation, butarealsoamong world's largest industries of the information and communication technology.
 
The little knowledgethat exists in our country about this industry has prompted most  peopleto consider computer games just special for childrenand think of it as a kind of entertainment for the leisure time.
While, in most countries, this branch of science is considered among important specialties and is of great importance. So, one should not have a negative and biased attitude towards computer games. In fact, this technology can be usedto achieve goals such aseducation, transfer of values and teaching foreign languages among the youth and young adults’ generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Games
  • Computer Games
  • Training
  • Foreign Language