نقش بازیهای رایانه ای درآموزش زبان بیگانه نوشتة علی اصغر کیا* سیّدرضا نقیب السادات** مینا یمینی فیروز***

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر حاضر، عرصههای مختلف زندگی بشر در سیطرة دانش فناوری اطلاعات قرار گرفته است و کشورهای بسیاری در زمینة فرهنگ و هنر، برای بیان اهداف و مقاصد خود، از این ابزار جدید رایانهای استفاده میکنند. در این میان، بازیهای رایانهای، به علت جذابیتها و تعاملاتی که دارند، وسیلة بسیار مناسبی جهت نیل به این اهداف است. امروزه بازیهای رایانهای نهفقط ابزاری برای سرگرمی و تفریح، بلکه یکی از بزرگترین صنایع دنیای فناوری ارتباطات و اطلاعات هستند. شناخت اندکی که نسبت به این صنعت در کشور ما وجود دارد، باعث شده است تا بیشتر افراد، بازیهای رایانهای را ویژه کودکان و نوعی تفریح جهت اوقات فراغت بپندارند؛ در حالیکه، در اکثر کشورهای جهان، این بخش از علوم، جزء تخصصهای مهم به شمار میرود و اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نباید دیدگاه منفی و مغرضانه به بازیهای رایانهای داشت، بلکه میتوان از این فناوری در جهت  اهدافی همچون آموزش، انتقال ارزشها و آموزش زبان بیگانه بین نسل جوان و نوجوان استفاده کرد.
با توجه به نظریة یادگیری اجتماعی، انسانها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیگیرند، بلکه عمدة آنها را به طور غیرمستقیم و بهویژه از طریق رسانههای جمعی میآموزند. بنابراین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بازیهای رایانهای به طور غیرمستقیم بر آموزش زبان بیگانه تاثیر دارد. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی ــ تحلیلی و شیوة مطالعة کتابخانهای، به تبیین نقش بازیهای رایانهای در آموزش زبان بیگانه و مفاهیم مرتبط به آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها