بازنمایی پیام های سلامت محور در مطبوعات تحلیل مضمونی مطالب روزنامه های ایران، همشهری و جام جم نوشتة ثریا احمدی* فریباالمطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌ها در قالب پیام، نکته‌های بسیاری را به مردم معرفی می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها مسائل مربوط به سلامتی است. پیام‌های بهداشتی آن دسته از پیام‌ها هستند که برای تغییر رفتار افراد در حوزة سلامت طراحی می‌شوند. این پیام‌ها باید به افراد اطلاعات را متناسب با دغدغه‌های آنان ارائه دهند. افراد باید پیام را متناسب با وضعیت خود بدانند، و به رفتارهای توصیه‌شده در آن نیز عمل کنند. بنابراین، توجه به این نکته مهم است که پیام‌های سلامت بر اساس اصول و قواعد خاصی طراحی می‌شوند، یا فقط بر اساس پاره‌ای از مفروضات ذهنی طراح پیام قرار دارند؟ در این نوشتار که با هدف شناسایی انواع پیام‌های سلامت‌محور و قالب‌بندی پیام‌ها انجام شده است از روش تحلیل محتوا استفاده شده و 145 مطلب روزنامه‌های ایران، جام‌جم و همشهری طی بازة زمانی اردیبهشت 1393 تا شهریور 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد از میان موضوعات مختلف سلامت، روزنامه‌ها با 8/19درصد، موضوع منافع مرتبط با سلامت مثل تغذیه مناسب، ورزش، واکسیانسیون و... را بیش از سایر  موضوعات مورد توجه قرار داده‌اند. خبرهای آگاهی‌بخش روزنامه‌ها، با 3/74‌درصد دربارة ایجاد شناخت دربارة موضوع یا رفتار خاص است. پیام‌های آموزشی روزنامه‌ها، با 8/50‌ درصد با هدف ارائه اطلاعات دربارة سلامت است؛ بالاخره ارائه یک یا چند راه‌حل یا رفتار ساده برای کاهش تهدید با 7/33‌درصد، بیشترین هدف انتشار پیام‌های ترغیب‌کننده را در این روزنامه‌ها دنبال می‌کند

کلیدواژه‌ها