بازنمایی پیام های سلامت محور در مطبوعات تحلیل مضمونی مطالب روزنامه های ایران، همشهری و جام جم نوشتة ثریا احمدی* فریباالمطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌ها در قالب پیام، نکته‌های بسیاری را به مردم معرفی می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها مسائل مربوط به سلامتی است. پیام‌های بهداشتی آن دسته از پیام‌ها هستند که برای تغییر رفتار افراد در حوزة سلامت طراحی می‌شوند. این پیام‌ها باید به افراد اطلاعات را متناسب با دغدغه‌های آنان ارائه دهند. افراد باید پیام را متناسب با وضعیت خود بدانند، و به رفتارهای توصیه‌شده در آن نیز عمل کنند. بنابراین، توجه به این نکته مهم است که پیام‌های سلامت بر اساس اصول و قواعد خاصی طراحی می‌شوند، یا فقط بر اساس پاره‌ای از مفروضات ذهنی طراح پیام قرار دارند؟ در این نوشتار که با هدف شناسایی انواع پیام‌های سلامت‌محور و قالب‌بندی پیام‌ها انجام شده است از روش تحلیل محتوا استفاده شده و 145 مطلب روزنامه‌های ایران، جام‌جم و همشهری طی بازة زمانی اردیبهشت 1393 تا شهریور 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد از میان موضوعات مختلف سلامت، روزنامه‌ها با 8/19درصد، موضوع منافع مرتبط با سلامت مثل تغذیه مناسب، ورزش، واکسیانسیون و... را بیش از سایر  موضوعات مورد توجه قرار داده‌اند. خبرهای آگاهی‌بخش روزنامه‌ها، با 3/74‌درصد دربارة ایجاد شناخت دربارة موضوع یا رفتار خاص است. پیام‌های آموزشی روزنامه‌ها، با 8/50‌ درصد با هدف ارائه اطلاعات دربارة سلامت است؛ بالاخره ارائه یک یا چند راه‌حل یا رفتار ساده برای کاهش تهدید با 7/33‌درصد، بیشترین هدف انتشار پیام‌های ترغیب‌کننده را در این روزنامه‌ها دنبال می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Health-Related Messages in Print Media Content Analysis of Iran, Hamshahri and Jam-e Jam Dailies Soraya Ahmadi &Fariba al-Motahari

چکیده [English]

The media convey lots of topics to people within the framework of messages, one of the most important of which is health related topics.Health messages include those messages that are designed to change people's behavior in the health domain.They should provide information in proportion toindividuals and their concerns.Theyshould not merely receive messages suitableto their situation but should also act upon the behavior recommended in these messages.Therefore, it is important to take this point into consideration whetherhealth messages are designed as per specific principles and rules, or they are merely based on some assumptions of the message designer.This study has been conducted to identify various kinds of health-related messages and their framing. It has applied content analysis method reviewing 145 news articles in Iran, Jam-e Jam and Hamshahridailiesin the period between May2014 and August 2015.
The findings showed that among various health topics, these newspapers covered themes connected to benefits of health-related issues such as proper nutrition, exercise, and vaccination," more than others by 19.8 percent.News stories with awareness themes dealt with “recognition of a specific subject or behavior” by 74.3 percent.Educational messages aimed to “provide health information” by 50.8 percent. “Providing one or more simple solutions to reduce threats”comprise the highest goal of the persuasivemessages by 33.7 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health communication
  • Informative message
  • Persuasive message
  • Educational message
  • Framing