رابطة میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل نوشتة علی جعفری *بابک پور پناهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل است. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری، تمامی شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر، به صورت خوشهای چندمرحلهای  انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته، که اعتبار آن مورد تأیید متحصصان و استادان دانشگاه بود، با سطح پایایی(آلفای کرونباخ) 82/0 استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها، با توجه به سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. این پژوهش تحقیق شامل 5 فرضیه است، که در قالب پرسشنامه محققساخته 36 سوالی انجام شد. یافتههای تخقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیلی همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با ابعاد نظم اجتماعی (جامعه پذیری، قانونمندی، تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی) در میان شهروندان اردبیل همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج این بیشترین همبستگی را  بین میزان استفاده از شبکة اجتماعی و قانونمندی شهروندان، کمترین همبستگی را بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی و امنیت اجتماعی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Use of Social Networks and Social Order among ArdabilCitizens alijafari&babakpourpanahi

چکیده [English]

This study investigated the relationship between the usage of social networks and social order among Ardebil citizens.To achieve this goal, survey research methodology was applied and questionnaire used to collect data.The statistical population covered all the citizens of over 18 years of age in Ardabil. The sample population was determined using Cochran sampling formula, based on which 384 people were selected by applying multistage cluster sampling. To collect data, a self-made questionnaire approved by university experts and professors andwith a reliability of 82.0 (assessed by Cronbach's alpha) was used.Thedata was analyzed using Spearman correlation and regression analysis.The study contained five hypotheses which were tested by a 36-item questionnaire. The research findings showed that there is significant relationship between social network usages and social order among the Ardabil citizens. Also, there was significant relationship between the use of social networks and dimensions of social order (sociability, law abidingness, commitment to urban norms and social security) among the citizens of Ardabil.The results showed that the highest correlation existedbetween the use of social networks and law abidingness of citizens (r=0.452). The lowest correlation existedbetween the use of social networks and social security (r=0.189).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Social order
  • Socialization
  • Obligation
  • Social security