رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان نوشتة سمیّه تاجیک اسماعیلی* سیروس مرادی**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان انجام شده، که در آن از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق، کلیة شهروندان 25 تا 60 ساله شهر تهران، برابر با 374/528/7 نفر است  و حجم نمونه 386 نفر، با استفاده از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار استنباطی و آزمونهای کندال، ضریب پیرسون، رگرسیون خطی و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون پیرسون بین انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) و متغیرهای علاقه به تبلیغات تجاری تلویزیون، اعتماد به تبلیغات، محتوای ساختاری تبلیغات، نوع نگرش به تبلیغات تجاری، جذابیت ظاهری، میزان تماشای تبلیغات تجاری تلویزیونی و آشنایی با برند کالا رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و نتایج ضرایب رگرسیونی نشان میدهد که همبستگی بالایی بین نگرش به تبلیغات تلویزیونی و انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between TV Commercials and Customers’ Selection of Products Somayeh Tajik Esmaeili&SirusMoradi

چکیده [English]

This study has been conducted to review the relationship between TV commercials and selection of products by customers. It has applied survey methodology and questionnaire to collect data. The statistical population of this research included all the 25 to 60 year old residents of Tehran that is 7,528,374 people. The sample population, 386 people, have been selected using multi-stage cluster sampling. The obtained data has been analyzed using inferential statistics and Kendall tests, Pearson coefficient, and linear regression... Based on the findings of the Pearson correlation coefficient, there is a positive and significant correlation between customer selection (consumption patterns) and the variables of interest in TV commercials (r = 0.46), trust in TV commercials (r = 0.36), structural content of commercials (r = 0.34), type of attitude toward commercials (r = 0.38), apparent attraction (r =0.39), extent of watching television commercials (value = 0.74) and brand awareness (value = 0.56). The findings of regression coefficients show there is a high correlation between the attitude towards TV commercials and selecting products by customers (consumption pattern).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercials
  • Television
  • Attitude
  • Structural content
  • interest
  • Trust
  • Consumption Pattern