بررسی رابطة مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایة اجتماعی معلمان (مطالعة موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت) نوشتة سیّدزکریا محمودی رجا* علی حسن توفیقیانفر** ایمان اکبری*** سیّدمحمد محمودی****

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نهاد آموزش ‌و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای هر جامعه‌ای است که نقش‌های مهمی چون تعلیم و تربیت، همبستگی اجتماعی، آموزش مهارت‌ها و علوم، جامعه‌پذیری  افراد، انتقال فرهنگ و ... را به عهده دارد؛ یکی از مهم‌ترین ارکان نهاد آموزش ‌و پرورش، معلمان هستند. در این پژوهش تلاش شده است که رابطة مصرف رسانه و میزان سرمایة اجتماعی معلمان مورد مطالعه قرار گیرد. جامعة آماری این تحقیق را کل معلمان شهر سی‌سخت در استان
کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد تشکیل می‌دهند، تعداد 178 نفر از معلمان این شهر، بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار
spss  بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطة معناداری بین سطح استفاده از رسانه‌های چاپی و ابعاد سرمایة اجتماعی، شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رعایت هنجارها، وجود دارد و بین سطح استفاده از رسانه‌های چاپی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین سطح استفاده از رسانه‌های الکترونیکی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد و بین سطح استفاده از رسانه‌های الکترونیکی و میزان اعتماد اجتماعی و رعایت هنجارها رابطة معناداری مشاهده نشد. درمجموع بین متغیر مستقل یعنی مصرف رسانه‌ای (چاپی و الکترونیکی) و متغیر وابسته یعنی سرمایه اجتماعی رابطة معناداری مشاهده ‌شده است

کلیدواژه‌ها