بررسی رابطة مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایة اجتماعی معلمان (مطالعة موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت) نوشتة سیّدزکریا محمودی رجا* علی حسن توفیقیانفر** ایمان اکبری*** سیّدمحمد محمودی****

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نهاد آموزش ‌و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای هر جامعه‌ای است که نقش‌های مهمی چون تعلیم و تربیت، همبستگی اجتماعی، آموزش مهارت‌ها و علوم، جامعه‌پذیری  افراد، انتقال فرهنگ و ... را به عهده دارد؛ یکی از مهم‌ترین ارکان نهاد آموزش ‌و پرورش، معلمان هستند. در این پژوهش تلاش شده است که رابطة مصرف رسانه و میزان سرمایة اجتماعی معلمان مورد مطالعه قرار گیرد. جامعة آماری این تحقیق را کل معلمان شهر سی‌سخت در استان
کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد تشکیل می‌دهند، تعداد 178 نفر از معلمان این شهر، بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار
spss  بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطة معناداری بین سطح استفاده از رسانه‌های چاپی و ابعاد سرمایة اجتماعی، شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رعایت هنجارها، وجود دارد و بین سطح استفاده از رسانه‌های چاپی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین سطح استفاده از رسانه‌های الکترونیکی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد و بین سطح استفاده از رسانه‌های الکترونیکی و میزان اعتماد اجتماعی و رعایت هنجارها رابطة معناداری مشاهده نشد. درمجموع بین متغیر مستقل یعنی مصرف رسانه‌ای (چاپی و الکترونیکی) و متغیر وابسته یعنی سرمایه اجتماعی رابطة معناداری مشاهده ‌شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Relationship between Communication Media Consumption and Teachers’ Social Capital (Case Study: High School Teachers of Sisakht City) SeyedZakariaMahmoodiRaja’ , Ali Hassan Tofighianfar, Iman Akbari & Seyed Mohammad Mahmoodi

چکیده [English]

Education is one of the most important institutions in any society that plays important roles such as education, social solidarity, teaching skills and science, socialization of people, transfer of culture, etc. Teachers are one of the most important pillars of educational institution. This study has examined the relationship between media consumption and the extent of teachers’ social capital. The statistical population of this study comprises all the teachers in the city of Sisakht, of whom 178 were selected based on stratified sampling. Questionnaires were used to collect data, which were analyzed using SPSS software. The research findings showed that there is a significant relationship between the extent of print media usage and social capital dimensions (including social trust, social engagement and observance of norms) while there is no relationship between the extent of print media usage and membership in social networks. The findings also showed that there was a significant relationship between the extent of electronic media usage and membership in social networks and social engagement while there was no significant relationship between the extent of electronic media usage and the degree of social trust and observance of norms. On the whole, there is a significant relationship between the independent variable, that is media consumption (print and electronic) and dependent variable, i.e. social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social capital
  • Media consumption
  • Teachers
  • Social trust
  • participation