معرفی چارچوبی شناختی برای طراحی و سنجش اثربخشی مداخله های ارتقاء مهارت های سواد رسانه های اجتماعی مسعود مقصودی*زهرا واحد زهرا واحد**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با پیشرفت رسانه‌های جدید ارتباطی از قبیل رسانه‌های اجتماعی، در تکمیل مبحث سواد رسانه‌ای، مباحث جدیدی ازجمله سواد رسانه‌های اجتماعی مطرح ‌شده‌اند. این سواد شامل اطلاعات آغازین درباره قابلیت‌ها، فرصت‌ها و روش به‌کار‌گیری این رسانه‌ها و آسیب‌های احتمالی و نحوه مقابله با آنهاست. شهروندان تنها با فراگیری سواد رسانه‌های اجتماعی می‌توانند استفادة مناسبی از ابزارهای این نوع رسانه داشته باشند. ترویج و آموزش سواد رسانه‌ای، چه در قالب نظام آموزشی رسمی کشور و چه سایر روش‌ها، نیازمند بهره‌گیری از یک مدل مفهومی است  تا بتوان میزان اثربخشی این مداخله‌ها را سنجید. موضوع مهمی که در این ‌بین وجود دارد این است که برنامه‌ها و مداخله‌های آموزشی ارتقاء سواد رسانه‌های اجتماعی با چه الگو و معیارهایی باید طراحی شوند که قابلیت پایش اثربخشی این مداخله‌ها وجود داشته باشد. مقالة حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای، مرور بر مفاهیم و ارزیابی مدل‌های رایج سواد رسانه‌های نوین و اجتماعی، چارچوب شناختی پیشنهادی سواد رسانه‌های اجتماعی را که مناسب برای طراحی و سنجش میزان اثربخشی مداخله‌های سواد رسانه‌های اجتماعی است، معرفی و تشریح می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Cognitive Framework for Designing and Evaluating Effectiveness of Interventions of Social Media Literacy Skills Development

چکیده [English]

With the development of new communication media such as social media, new topics have been brought about including social media literacy to further complete the media literacy issue. This literacy consists of initial information about capabilities, opportunities, methods of using these media, and possible damage as well as ways to cope with them.Citizens can make appropriate use of the tools of such media only through acquisition of social media literacy.Promotion of and teaching media literacy, whetherwithin the framework of official educational system of the country orthrough other methods, requires using a conceptual model to measure the effectiveness of these interventions.An important issuehere is that based on which model and criteria the educational programs and interventions to promote social media literacy should be designed so that they would be capable of monitoring the effectiveness of these interventions.Using desk research and providing a literature review and evaluation of the popular models of modern and social media literacy this paper introduces and explains a proposed cognitive framework for social media literacywhich is suitable for designing and measuring the effectiveness of social media literacy interventions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Social Media
  • Social media literacy