معرفی چارچوبی شناختی برای طراحی و سنجش اثربخشی مداخله های ارتقاء مهارت های سواد رسانه های اجتماعی مسعود مقصودی*زهرا واحد زهرا واحد**

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با پیشرفت رسانه‌های جدید ارتباطی از قبیل رسانه‌های اجتماعی، در تکمیل مبحث سواد رسانه‌ای، مباحث جدیدی ازجمله سواد رسانه‌های اجتماعی مطرح ‌شده‌اند. این سواد شامل اطلاعات آغازین درباره قابلیت‌ها، فرصت‌ها و روش به‌کار‌گیری این رسانه‌ها و آسیب‌های احتمالی و نحوه مقابله با آنهاست. شهروندان تنها با فراگیری سواد رسانه‌های اجتماعی می‌توانند استفادة مناسبی از ابزارهای این نوع رسانه داشته باشند. ترویج و آموزش سواد رسانه‌ای، چه در قالب نظام آموزشی رسمی کشور و چه سایر روش‌ها، نیازمند بهره‌گیری از یک مدل مفهومی است  تا بتوان میزان اثربخشی این مداخله‌ها را سنجید. موضوع مهمی که در این ‌بین وجود دارد این است که برنامه‌ها و مداخله‌های آموزشی ارتقاء سواد رسانه‌های اجتماعی با چه الگو و معیارهایی باید طراحی شوند که قابلیت پایش اثربخشی این مداخله‌ها وجود داشته باشد. مقالة حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای، مرور بر مفاهیم و ارزیابی مدل‌های رایج سواد رسانه‌های نوین و اجتماعی، چارچوب شناختی پیشنهادی سواد رسانه‌های اجتماعی را که مناسب برای طراحی و سنجش میزان اثربخشی مداخله‌های سواد رسانه‌های اجتماعی است، معرفی و تشریح می‌کند

کلیدواژه‌ها