گونه‌شناسی نوآوری‌های رسانه‌ای: بینش‌های حاصل از یک مطالعة اکتشافی نوشتة ترجمه و تلخیص والری ـ آنه بلین سیاوش صلواتیان سون لیندمارک کامیار نیستانی‌ اصفهانی هریتیانا رانایوسون حامد منصوری پیتر بالون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نوآوری باز تأکید می‌کند که سازمان‌ها فقط بخشی از شایستگی مورد نیاز را در اختیار دارند و برای نوآوری نیازمند دانش خارج از سازمان هستند. رسانه‌های اجتماعی مهم‌ترین ابزار برای دسترسی به این دانش‌اند. ادبیات موضوعی دربارة رابطة رسانه‌های اجتماعی و نوآوری باز در طی سال‌های اخیر افزایش داشته، اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است؛ چنان‌که به‌سختی می‌توان به مقاله‌ای فارسی در این باره دست یافت. هدف این مقاله معرفی نقش رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط است. این تحقیق از نظر هدف، مروری، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوة گردآوری‌ داده‌ها، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله ضمن مروری بر کاربرد رسانه‌های اجتماعی در نوآوری باز، چارچوبی برای نوآوری باز ارائه کرده و چالش‌های به‌کارگیری‌شان را مورد مطالعه قرار می‌دهد و در پایان نتیجه می‌گیرد حرکت پیشرو در همگرا کردن رسانه‌های اجتماعی و نوآوری باز، موجبات پیشرو شدن شرکت در حوزه فعالیتش را فراهم می‌سازد

کلیدواژه‌ها