گونه‌شناسی نوآوری‌های رسانه‌ای: بینش‌های حاصل از یک مطالعة اکتشافی نوشتة ترجمه و تلخیص والری ـ آنه بلین سیاوش صلواتیان سون لیندمارک کامیار نیستانی‌ اصفهانی هریتیانا رانایوسون حامد منصوری پیتر بالون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نوآوری باز تأکید می‌کند که سازمان‌ها فقط بخشی از شایستگی مورد نیاز را در اختیار دارند و برای نوآوری نیازمند دانش خارج از سازمان هستند. رسانه‌های اجتماعی مهم‌ترین ابزار برای دسترسی به این دانش‌اند. ادبیات موضوعی دربارة رابطة رسانه‌های اجتماعی و نوآوری باز در طی سال‌های اخیر افزایش داشته، اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است؛ چنان‌که به‌سختی می‌توان به مقاله‌ای فارسی در این باره دست یافت. هدف این مقاله معرفی نقش رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط است. این تحقیق از نظر هدف، مروری، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوة گردآوری‌ داده‌ها، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله ضمن مروری بر کاربرد رسانه‌های اجتماعی در نوآوری باز، چارچوبی برای نوآوری باز ارائه کرده و چالش‌های به‌کارگیری‌شان را مورد مطالعه قرار می‌دهد و در پایان نتیجه می‌گیرد حرکت پیشرو در همگرا کردن رسانه‌های اجتماعی و نوآوری باز، موجبات پیشرو شدن شرکت در حوزه فعالیتش را فراهم می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A typology of media innovation: Insights forman exploratory study Siavash Salavatian, Kamyar Niyestani Esfahani & Hamed Mansouri

چکیده [English]

Open innovation emphasizes that organizations possess only part of the merit required and for innovation need knowledge from outside the organization. Social media is the most important tool for accessing this knowledge. Thematic literature on the relationship between social media and open innovation has increased in recent years, but no attention has been paid to it within the country so much so that one can hardly find a Persian article on the subject. The purpose of this paper is to introduce the role of the social media as a tool for open innovation in small and medium enterprises. This study is a review in terms of its objectives, qualitative in terms of its type and desk research (secondary studies of the metasynthesis method) and based on the study of online information resources in terms of data collection. While reviewing the use of social media in open innovation, the paper presents a framework for open innovation and examines the challenges in their application. It concludes by noting that a progressive move in convergence of social media and open innovation will help the company to become a pioneer in its field of activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Open Innovation
  • Small and Medium Enterprises