بررسی دیدگاه کاربران کتابخانة ملی ایران در زمینة ظرفیت‌های آموزشی پیام‌رسان تلگرام در ایران نوشتة پروین احمدی داود آقارفیعی فریده وزیری ‌هشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ظرفیت‌های آموزشی پیام‌رسان تلگرام بود. روش تحقیق توصیفی/ پیمایشی است و از حیث هدف، تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. جامعة آماری این پژوهش را اعضاء کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند و نمونة آماری نیز از اعضاء کتابخانة ملی انتخاب شده‌اند. از میان 1500 نفر ظرفیت کتابخانة ملی، بر طبق فرمول کوکران (Cochran Formula)  با خطای 5‌درصد، 305 نمونه حاصل شد و طی 5 روز در 5 تالار اصلی کتابخانه ملی، (تالارهای ابن ندیم (مرجع و کتاب شناسی)، رازی (علوم و فنون)، ابن سینا (علوم انسانی)، فارابی(علوم اجتماعی و هنر) و کتابخانه عمومی)، 226 پرسشنامه قابل بررسی بازگشت و کاربران به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
یافته‌های پژوهش نشان داد که میان مقطع تحصیلی و رشتة تحصیلی با متغیر اعتقاد به ظرفیت‌های آموزشی تلگرام رابطة معناداری وجود ندارد، ولی میان جنسیت و استفادة آموزشی از تلگرام رابطه وجود دارد و دیدگاه جنس مؤنث در زمینة مصرف آموزشی از تلگرام مساعدتر است. همچنین نتایج نشان داد که شبکة مجازی تلگرام، فرصت مناسبی را برای پیگیری آموزش در ایران فراهم کرده است و با توجه به میانگین به دست آمده در محاسبات (76/3) آزمودنی‌های مایل به استفاده از این شبکه در فعالیت‌های علمی خود هستند و می‌توان آیندة مطلوبی را برای استفادة آموزشی از این رسانه متصور بود که باید در این زمینه آموزش‌های لازم را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها