بررسی دیدگاه کاربران کتابخانة ملی ایران در زمینة ظرفیت‌های آموزشی پیام‌رسان تلگرام در ایران نوشتة پروین احمدی داود آقارفیعی فریده وزیری ‌هشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ظرفیت‌های آموزشی پیام‌رسان تلگرام بود. روش تحقیق توصیفی/ پیمایشی است و از حیث هدف، تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. جامعة آماری این پژوهش را اعضاء کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند و نمونة آماری نیز از اعضاء کتابخانة ملی انتخاب شده‌اند. از میان 1500 نفر ظرفیت کتابخانة ملی، بر طبق فرمول کوکران (Cochran Formula)  با خطای 5‌درصد، 305 نمونه حاصل شد و طی 5 روز در 5 تالار اصلی کتابخانه ملی، (تالارهای ابن ندیم (مرجع و کتاب شناسی)، رازی (علوم و فنون)، ابن سینا (علوم انسانی)، فارابی(علوم اجتماعی و هنر) و کتابخانه عمومی)، 226 پرسشنامه قابل بررسی بازگشت و کاربران به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
یافته‌های پژوهش نشان داد که میان مقطع تحصیلی و رشتة تحصیلی با متغیر اعتقاد به ظرفیت‌های آموزشی تلگرام رابطة معناداری وجود ندارد، ولی میان جنسیت و استفادة آموزشی از تلگرام رابطه وجود دارد و دیدگاه جنس مؤنث در زمینة مصرف آموزشی از تلگرام مساعدتر است. همچنین نتایج نشان داد که شبکة مجازی تلگرام، فرصت مناسبی را برای پیگیری آموزش در ایران فراهم کرده است و با توجه به میانگین به دست آمده در محاسبات (76/3) آزمودنی‌های مایل به استفاده از این شبکه در فعالیت‌های علمی خود هستند و می‌توان آیندة مطلوبی را برای استفادة آموزشی از این رسانه متصور بود که باید در این زمینه آموزش‌های لازم را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of National Library of Iran Users’ Viewpoints on Educational Features of Telegram Messaging Service in Iran Parvin Ahmadi, Dawood Agharafie & Farideh Vaziri heshi

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the educational capacity of Telegram instant messaging system. The study was conducted using descriptive/ survey methodology and is considered to be an applied research in terms of its objectives. Members of the National Library of the Islamic Republic of Iran comprise the statistical population of this study. Of 1,500 National Library members, a sample population of 305 people was obtained based on the Cochran Formula with 5% error. Questionnaires were distributed at the five main halls of the National Library-- i.e., Ibn Nadims Hall (referral and bibliography dept.), Razi (science and technology), Avicenna (humanities), Farabi (social sciences and art) and public library. Some 226 questionnaires were returned within 5 days and the library users were selected based on available sampling method.
The findings of the study showed that there is no significant relationship between the educational level and the field of study on the one hand and the variable of belief in educational capacities of Telegram, on the other. There is, however, a significant relationship between gender and educational use of Telegram, and females’ viewpoint on educational use of Telegram is more favorable.
Also, the research findings showed that the Telegram messaging service has provided a good opportunity to follow up "training"in Iran and according to the average obtained (3.76) in the calculations, the respondents wish to use this service in their scientific activities. For that reason, an ideal future can be expected for educational use of this medium. Therefore, necessary training should be provided in this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Messaging
  • Training Capacity
  • Telegram
  • Iran