بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشجویان روابط عمومی دانشگاه علمی‌‌ـ کاربردی تهران در سال 1395 نوشتة بهاره همت‌پور  حامد نوروزی 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه­ای سواد رسانه­ای در بین دانشجویان ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی‌ـ کاربردیتهران انجام شده است. جامعة آماری پژوهش دانشجویان ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه­های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند و دانشگاه علمی‌ـ کاربردی  فرهنگ و هنر واحد 55 است (3200 = N) روش پژوهش پیمایش و مقایسه­ای است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد (258 = n) در این پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و پرسشنامه سواد رسانه­ای استفاده شده است. سنجش اعتبار پژوهش از طریق اعتبار محتوایی و توسط افراد متخصص بوده است. برای پایایی از روش دونیمه کردن (تصنیف) و جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون T مستقل بهره گرفتیم. نتایج حاصل نشان داد که بین ابعاد سواد رسانه­ای (استفادةهدفمندوگزیده­تراز رسانه­ها، ارزشیابیپیام، ترکیبپیام‌هایمختلف، خلاصه­سازیپیام­هایمختلف، مهارت­های استفاده و آشنایی با رایانه و اینترنت) بین دانشجویان ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه آزاد دماوند و دانشجویان علمی‌ـ کاربردی واحد 55 تفاوت معناداری وجود دارد و به ‌طور کلی سطح سواد رسانه‌ای دانشجویان دانشگاه دماوند از دانشگاه علمی‌ـ کاربردی  بیشتر است.

کلیدواژه‌ها