بررسی میزان سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (تابستان1396 ) سواد اطلاعاتی؛ راهکار نوین در روابط عمومی‌ها نوشتة داود زارعیان فاطمه جمارانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی میزان سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران عنوان پژوهشی است که با تکیه بر مدل شش مهارت بزرگی که آیزنیرگ و برکویتز مطرح کرده‌اند، به شناسایی توانمندی‌های سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌ها نمرة میانگین، مهارت جامعة پژوهش در دستیابی به اطلاعات در محیط دیجیتال نمره 19/2‌درصد است،در ارزیابی اطلاعات و منابع اطلاعات 45/2درصد، در استفاده و سامان‌دهی به اطلاعات با میانگین نمره 33/2درصد و اهمیت داشتن مهارت‌های ارتباطی و اطلاعات (سواد اطلاعاتی) در فعالیت‌های حرفه‌ای در روابط عمومی با میانگین 37/2درصد نشان می‌دهد و نتایج کلی پژوهش وضعیت سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با میانگین 33/2‌درصد پایین‌تر از حد متوسط نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها