بررسی میزان سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (تابستان1396 ) سواد اطلاعاتی؛ راهکار نوین در روابط عمومی‌ها نوشتة داود زارعیان فاطمه جمارانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی میزان سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران عنوان پژوهشی است که با تکیه بر مدل شش مهارت بزرگی که آیزنیرگ و برکویتز مطرح کرده‌اند، به شناسایی توانمندی‌های سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌ها نمرة میانگین، مهارت جامعة پژوهش در دستیابی به اطلاعات در محیط دیجیتال نمره 19/2‌درصد است،در ارزیابی اطلاعات و منابع اطلاعات 45/2درصد، در استفاده و سامان‌دهی به اطلاعات با میانگین نمره 33/2درصد و اهمیت داشتن مهارت‌های ارتباطی و اطلاعات (سواد اطلاعاتی) در فعالیت‌های حرفه‌ای در روابط عمومی با میانگین 37/2درصد نشان می‌دهد و نتایج کلی پژوهش وضعیت سواد اطلاعاتی کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با میانگین 33/2‌درصد پایین‌تر از حد متوسط نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Information Literacy of Public Relations Officers of Iran Telecommunication Company (Summer 2016) Information Literacy; A New Approach in Public Relations Davoud Zare’ian & Fatemeh Jamarani

چکیده [English]

The study of information literacy of public relations staff of the Telecommunication Company of Iran is a research topic which intends to identify the information literacy abilities of the telecommunication company's public relations staff based on the big six-stage skills model developed by Eisenberg and Berkowitz. Based on the findings, the mean score of the research population’s skill in obtaining information in the digital environment has been 19.2%; in evaluation of information and information resources 2.45%; in using and organizing information an average score of 2.33%; and the importance of communication and information skills (information literacy) in professional activities 2.37%. The general results of the research indicate that the information literacy of the public relations staff of the Telecommunication Company of Iran with a mean of 33.2 is lower than average

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy
  • Information Literacy
  • Public Relations
  • Communications and Information Technology