مطالعة کیفی آسیب‌های مطبوعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه فعالان باتجربه در سال 1395 نوشتة فائزه تقی‌پور  مهدی باباربیع 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی آسیب‌های ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق،کیفی از نوع پدیدارشناسی و حوزة پژوهش تمامی فعالان باتجربة مطبوعاتی شامل مدیران مسئول، سردبیران، صاحبان‌امتیاز، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، منتقدان، مدیران تشکل‌های غیردولتی و افراد دارای پست مدیریتی سازمان خصوصی یا دولتی مطلع مطبوعات بوده است. نمونه‌گیری به ‌صورت هدفمند تا اشباع اطلاعات ادامه یافت و تعداد شرکت‌کنندگان به 19 نفر رسید جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل آنها به روش استویک‌ـ کلایزی‌ـ کن انجام ‌شد. در این تحقیق تعداد 176 مفهوم به ‌دست‌ آمده که پس از هدفمندی در دودستة اصلی شامل ” آسیب‌های درونی ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان“ و ” آسیب‌های بیرونی ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان“ دسته‌بندی شد. نتایج نشان داد که ضعف در عملکرد و تخصص مدیران و سردبیران مطبوعات محلی ضعف در تخصص و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی ضعف در امکانات شغلی برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی، پایین بودن کیفیت محتوای نشریات محلی، جذاب نبودن ظاهر و جذابیت‌های جانبی مطبوعات محلی، توزیع نامناسب مطبوعات محلی و فعالیت نامناسب متصدیان دکه‌های مطبوعاتی مهم‌ترین آسیب‌های درونی و عوامل اقتصادی‌ـ عوامل اجتماعی‌ـ عوامل فرهنگی و عملکرد سازمان‌های دولتی و غیردولتی و تشکل‌های مطبوعاتی مهم‌ترین آسیب‌های بیرونی مطبوعات محلی شهر اصفهان بود.

کلیدواژه‌ها