مطالعة کیفی آسیب‌های مطبوعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه فعالان باتجربه در سال 1395 نوشتة فائزه تقی‌پور  مهدی باباربیع 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی آسیب‌های ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق،کیفی از نوع پدیدارشناسی و حوزة پژوهش تمامی فعالان باتجربة مطبوعاتی شامل مدیران مسئول، سردبیران، صاحبان‌امتیاز، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، منتقدان، مدیران تشکل‌های غیردولتی و افراد دارای پست مدیریتی سازمان خصوصی یا دولتی مطلع مطبوعات بوده است. نمونه‌گیری به ‌صورت هدفمند تا اشباع اطلاعات ادامه یافت و تعداد شرکت‌کنندگان به 19 نفر رسید جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل آنها به روش استویک‌ـ کلایزی‌ـ کن انجام ‌شد. در این تحقیق تعداد 176 مفهوم به ‌دست‌ آمده که پس از هدفمندی در دودستة اصلی شامل ” آسیب‌های درونی ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان“ و ” آسیب‌های بیرونی ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان“ دسته‌بندی شد. نتایج نشان داد که ضعف در عملکرد و تخصص مدیران و سردبیران مطبوعات محلی ضعف در تخصص و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی ضعف در امکانات شغلی برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی، پایین بودن کیفیت محتوای نشریات محلی، جذاب نبودن ظاهر و جذابیت‌های جانبی مطبوعات محلی، توزیع نامناسب مطبوعات محلی و فعالیت نامناسب متصدیان دکه‌های مطبوعاتی مهم‌ترین آسیب‌های درونی و عوامل اقتصادی‌ـ عوامل اجتماعی‌ـ عوامل فرهنگی و عملکرد سازمان‌های دولتی و غیردولتی و تشکل‌های مطبوعاتی مهم‌ترین آسیب‌های بیرونی مطبوعات محلی شهر اصفهان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study on Threats to Local Print Media in Isfahan from Veterans’ Point of View in 2016 Faezeh Taghipour & Mehdi Babarabi

چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of identifying threats against the Isfahan local print media. The research methodology is qualitative phenomenology and the study covers ​​all the print media veterans including the managing directors, editors, owners, journalists, university professors, critics, NGO managers, and those holding managerial positions at private or public organizations familiar with media issues. The sampling was cnducted in a goal-oriented manner until information saturation was attained and the number of participants reached 19 people. The data was collected using a semi-structured interview and was analyzed by applying the Stoic-Colaizzi method. In this research, 176 concepts have been obtained that were classified in two main catagories including "internal damage to the local press structure in the city of Isfahan" and "external damage to the local press structure in the city of Isfahan".
The research findings showed the most important internal harm to the local print media includes weakness in performance and expertise of local print media directors and editors as well as weakness in journalistic professionalism and professional ethics of journalists and reporters of the local media. Also, providing weak job facilities for local print media journalists, the low quality of local publications’ content, absence of appealing and attractive layout and
poor distribution of local media and improper activities of local print media stands’ venders are among other harms to these media. Economic, social, cultural factors as well as the performance of governmental and non-governmental organizations and print media groupings comprise the most important external threats to the local print media of Isfahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Print Media
  • Local Print Media
  • Pathology
  • structure