نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در انقلاب تونس/ نوشته : مرتضی نور محمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از پدیده‌های نوظهور در فضای مجازی، که امکان تشکیل اجتماع‌های مجازی را فراهم می‌کند، شبکه‌های اجتماعی مجازی است که به عنوان نیروی پیش‌رونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع محسوب می‌شوند. در همین چارچوب، تغییرات سیاسی و اجتماعی که در دسامبر ۲۰۱۰ از تونس آغاز و سپس بخش اعظمی از خاورمیانۀ عربی را درنوردید، پرسش‌های مهمی را دربارۀ نقش فناوری‌ها و ساختارهای نوین رسانه‌ای در جنبش‌های سیاسی معاصر بر‌انگیخته است. بر این‌ اساس، یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تغییرات سیاسی و اجتماعی، نقش رسانه‌های نوظهور است. با توجه به اهمیت فزاینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع، سؤال پژوهش حاضر این است که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه نقشی را در انقلاب تونس ایفا کردند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که شبکه‌های اجتماعی از طریق تسهیل و تسریع ارتباطات میان معترضان و هماهنگی میان آن‌ها، تدوین برنامه‌ها، شکل‌دهی و جهت‌دهی به تجمعات معترضان نقش مهمی را در انقلاب تونس ایفا کردند.

کلیدواژه‌ها