نقد تحلیلی‌رویکردهای دوگانة رسانه‌های بین‌المللی در انعکاس تحولات جاری در جهان عرب/ نوشته : محمدحسن خانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات سال 2011 م. در جهان عرب که با شورش و انقلاب مردم تونس آغاز و با سرنگونی چهار دیکتاتور(زین‌العابدین بن علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و علی عبدالله صالح) استمرار یافت، کماکان در سال 2012 ادامه دارد. محققین و نویسندگان از زوایای مختلفی به تجزیه و تحلیل این وقایع پرداخته‌اند. در حالی ‌که بخش عمده‌ای از تحلیل‌ها ناظر بر فهم چرایی وعلل و عوامل بروز این تحولات است، گروه دیگری از پژوهشگران همّ و غم خود را صرف تبیین نقش رسانه‌های بین‌المللی و به ‌ویژه رسانه‌های انگلیسی و عرب زبان در این تحولات کرده‌اند. مقالة حاضر در یک مطالعة موردی و مقایسه‌ای به بررسی نحوة انعکاس این تحولات در رسانه‌های غربی و عربی می‌پردازد و هدف آن تحلیل، نقد و بررسی دو گانگی حاکم بر نحوة پوشش خبری و نوع تحلیل‌های این رسانه‌ها در انعکاس و تحلیل تحولات در کشورهای دستخوش تحولات است.

کلیدواژه‌ها